HomeGrondslag en wezen der neutraliteitPagina 14

JPEG (Deze pagina), 781.18 KB

TIFF (Deze pagina), 8.06 MB

PDF (Volledig document), 21.66 MB

1
, 8
Om de verzekering te behoeven, dat de Almachtige regeert,
moet men tot de Deputaten beliooren en om deze eenvoudige _
i . waarheid, met zooveel gezwets, aan te lengen, moet men aanleg
tot tooneelspeler hebben.
j De toepassing echter ligt in het: ,,issus de Oalvin" dat der A
jl goegemeente moet worden ingeprent, en dit: ,,issus de Oalvin" is
g de aansporing om den Nederlandschen Staat, onder priesterlijke ,
J dictatuur, te maken tot eene theocratie, gelijk Grrr.vr.nv ’t Geneve al
E deed. ‘
Q Ook C.x1.viJ1v vatte de Schrift, als actueele rechtsbron (1). Hg
stelt eene geloofsbelijdenis, waaraan ieder te gehoorzamen heeft
ä (p. 39) en verklaart dat ook de overheid de geestelijke.heerschappij
j erkennen moet (p. 40). Hetgeen hem mishaagt, noemt hij : ,,offenser
9 Dieu" (p. 40). Voor de kinderen, ontwierp hij een katechismus, ten
einde in het ware Christendom ze op te voeden (p. 41). Na zijne
verbanning, teruggekeerd, wilde hij, bij de regeling van kerk en
( Staat, zich, als gezant, en zijne voorstellen, als bevelen van God,
beschouwd hebben (p. 48). Juist zooals wij zooeven vernomen
hebben van Dr. Ki:vr>nn, figureert, bij Onrvrnv, als hoogste gezichts-
print, de zoogenaamde: ,,eer Gods" (p. 49). Juist zooals Dr. Kcvenn
voorgeeft, treedt, bij O.­~..r.vr.in, de Staat op als beschermer der j
goddelijke eer (p. 53). ­
Natuurlijk, werd, met dit alles, de school in overeenstemming
T gebracht. Het onderwijs is, in de eerste plaats, zaak van theologen
(p. 119); de scholieren zijn soldaten Gods; zij hebben geloofs-
il belijdenis af te leggen, alvorens opgenomen te worden (p. 121).
Met de kosten van het Onderwijs, wordt de Staat belast. Zeggen-
schap daarover echter heeft hij niet (p. 125).
G, Het zaad van ketterjacht, priesterdwang en uitslnitingsgeest,
j door C.xLvr.Jn uitgestrooid, ontkiemde welig, ook bij ons te lande. 4
j Gansch onze 17e eeuw davert van de vervolgingszucht en het j
krakeel der tierende, scheldende en vechtende predikanten, - lieden w,
die bij voorkeur dienaren van het woord n.l. der Liefde zich
i noemden.
Z Leest Kncrrnifs: Kerk en Burgerlijke Overheid en gij hebt
___..;
(*1) Zie G. v. ScuUi.r11mss­l{nc11nE1re. Lurunn, Zwmou und GALVIN, *1909,
E p. 37. ·
j . .
gn