HomeGrondslag en wezen der neutraliteitPagina 13

JPEG (Deze pagina), 767.48 KB

TIFF (Deze pagina), 8.01 MB

PDF (Volledig document), 21.66 MB

I
; 7
Uanvixnv schreef toen aan zijn vriend lïlxnnii: ,,Zoo hij komt.
zal ik niet gcdoogen, indien mijn invloed iets vermag, dat hij
· levend van hier ga". · .
Ganvrm liet het echter niet bij woorden. Zelf, ingevolge de
` l<`ransche Inquisitie, uit Frankrijk gevlucht, zond hij S1­:evi·1r’s brieven
Q naar Frankrijk, niet de opmerking, dat de inhoud overeenkwain i
' met dien van tánnvnne boek en reeds het handschrift dezen aan-
1 duiden zou. l
[ Het verwachte gevolg bleef niet uit. (Jardinaal Toennox
schaterde het uit, dat een ketter den anderen verried. ~iApril1553, 1
werd Snnvnr gegrepen, 7 April, ontvluchtte hij; 17 Juni werd hij,
afwezig, ter dood veroordeeld en zijn beeltenis verbrand.
­ Snavnrr, naar Italie willende gaan, nam zgn weg over Geneve. j
i doch werd in de kerk herkend, aan Carvriv uitgeleverd, en 27 Oc- j
` tober 1553 verbrand, op de plaats Chainpel te Geneve, waar, thans, 1
een boete-gedenkteeken zijne nagedachtenis verzoenen moet, ingewijd
L in 1903, derhalve 350 jaren na de schanddaad.
1 Gij ziet, de geschiedenis is, in haren soberen eenvoud: ietwat
j hardhandiger dan het gladde vernis, dat Kuveisifs hand over
l CkLvr.n~ï’s wanstaltig beeld weet te strijken. l
j Behalve deze proeve van geschiedvervalschiug vergast Dr. linvenn i
zijn gehoor op den navolgenden hollen bombast:
,,Scherper en krasser dan eenig ander staatsman heeit
juist Crxr.vr.1x~» dit ontrukken van den Staat aan Gods `
almachtig bestel veroordeeld en verfoeid. Gods Alinacht is E
hein alomvattend. Er is niets op aarde, van den vlinder die
over het bloemperk zweeft, tot den machtigsten monarcli j
jv die op den troon zit, of God Almachtig beheerscht alle
V leven, riep aller l.even en alle levenskracht tot aanzijn,
heeft voor alle leven zijn wil verordend en beschikt over
( aller leven vrijinachtig naar zijn Goddelijk bestel. Alle
V creatuurlijk leven, alle persoonlijk leven, en zoo ook alle
actie in maatschappij en Staat heeft zijn eere te dienen,
Hein te gehoorzamen, en opdat alle mensch zijn wil zou Q
j kennen, heeft Hij dien wil geopenbaard niet enkel in natuur, ä
. historie en conscientie, maar ook in zijn heilig ·Voord." (1)
i (‘l) \'ij tlalvinisten, blz. 21.
f
j er
`
l


¢` 4