HomeGrondslag en wezen der neutraliteitPagina 11

JPEG (Deze pagina), 788.89 KB

TIFF (Deze pagina), 8.05 MB

PDF (Volledig document), 21.66 MB

5
ketters evenals falsarissen moeten, volgens hem, ter dood worden
‘ gebracht, hun goed verbeurd te verklaren.
Weldra ging, in naam der kerk, moordlust heerschen op
t groote schaal. S
, 1208, werd, door lnnoonnrrus Ill, de inquisitie ingesteld.
. 1209, volgde het uitinoorden der Albigenzen, door Monrroar.
1215, legde het 4e Lateraansche Concilie den vorsten den
plicht op te zweren: ketters uit te roeien. lnnoonnrrus Ill voegde
Ar daaraan toe als sanctie: op straffe van excommunicatie.
l Met stalen voorhoofd, zonder blikken of blozen, trachtte de
kerk, van de bloedvlekken, zich schoon te wasschen. Zij deed immers
niets en leverde maar over aan hare trawanten: het wereldlijk ,
gerecht. Ecclesia non sitit sanguinem. 1
Het zuiveringsproces gelukte haar niet, zoomin als aan Lady J
` Maeisnrn. . ` j
De kerk had de wereldgeschiedenis gemaakt tot een schouw-
, plaats van uitgezochte wreedheid en toonielooze woede.
Daar is de Bartholomeus-nacht in Frankrijk; de herroeping
L van het Edict van Nantes; de verdrijving der Protestanten uit
E Spanje; de invoering der inquisitie, in Spanje, tegen Joden en
Mahomedanen; de gruwelen van Toaounirnzoa; het Edict van
j ISABELLA vAN Crxsrrrirü tot verbanning van Joden, uit Spanje (1169),
_ straks uit Portugal; het optreden van Atvri, bij ons te lande; de
moorden op al wie maar van aanvechting tot hervorming blijk
dorst te geven: SAVONAROLA, Hess, Gronnano Bnuno. .
l De lijdensgeschiedenis der inenschheid lijkt een razenden
heksensabat, waarin de kerk den toon aangaf.
, Meent men wellicht, dat alle sporen daarvan zijn verdwenen?
_ Ik wijs op drie feiten.
al 1. Eerst sedert 1859, is, door het Italiaansche Staatsgezag alle
reehtsmacht ontzegd aan de centrale lnquisitieinstelling te Rome.
1 . 2. Paus Pius IX heeft een aantal der bloeddorstigste
inquisiteurs heilig verklaard.
i 8. In het Voorloopig Verslag over de aehterstandsontiverpen
(der 1e Kamer) is, door den heer v. n. Brnsnn, onder dagteekening
van 8 Juni 1909, gevoegd eene Nota, ten einde aan te dringen op
J de bevoegdheid om rechters te wraken, die tot een geheim genoot-
l schap b.v. de Vrijnietselarij behooren.
Q .
I