HomeGrondslag en wezen der neutraliteitPagina 10

JPEG (Deze pagina), 741.70 KB

TIFF (Deze pagina), 8.05 MB

PDF (Volledig document), 21.66 MB

­~·­~-­­­·­-­-­­-­­--­­--- ----~ -~ W · - ,
r
i
`< 4
l
E Drie factoren wijst hij aan:
{ a. de leer van den duivel (demonologie) en van hen, die door ‘
den duivel zijn bezeten.
A Tnnrcnnraxcs schrijft, in de 2e eeuw na Christus, een tractaat, .
ten betooge, dat de wereld vol is van helsche geesten en hun ,
invloed op der heidenen geloof aanwijsbaar is. .
ii De cultu foeminarum schijnt de eerste magna charta van
L den heksenwaan en de heksenvervelging, die, 1-RS4, door Paus
l lxrvecnurirs Ill, in Duitschland werd ingevoerd; ` ,
? Za. de aistomping der geesten voor het lijden van den mede-
. mensch, naardien zij, onder den invloed der christelijke dogmatiek,
l daarmede gemeenzaam werden gemaakt.
. 'l‘r1nrcLL1,ixUs, die den christenen het bezoeken van schouw-
i burgen ontried, beleefde hun een ander schouwspel, namelijk de
zaligheid van het aanschouwen der ketters en engeloovigen, in den ·
vlanimengloed en de folteringen der hel.
j Lust en tijd ontbreken mij om de schrille kleuren te herhalen, j
waarmede htj den wellust van het leedvermaak prikkelt en de i
licht ontvlambare verbeelding tot razernij aanvuurt;
c. de derde en meest noodlottige factor, die der menschheid op j
een bloedbad te staan kwam, is de leer der erfzonde.
Zij had twee richtingen: ä
l. Ook de onschuldige (zelfs het ongeboren wicht) beet voor i
de zonde van het voorgeelacht. _
j In ,,de fide", aan Aceesrrxcs toegeschreven, wordt geleerd,
lj dat kinderen, dood ter wereld gekomen en ongedoopt, ter helle j
, varen.
ll 2. Alle buiten de kerk staanden, die alleen zaligmakend is, 2
Q zijn verdoemd. ·
Dit is het centrale leerstuk, door alle kerkvaders, beleden. ji
i ltechtstreeksch gevolg is: zij, die leerstellingen belijden en ver-
jj spreiden, die tot de eeuwige verdoemenis voeren, onttrekken den j
e menschen de zaligheid.
Dus: die verspreiding heeft men te verhinderen, de daders te j
bestraffen, zoo noodig met denidood.
Hoofdleider, op dit punt, was Auecsrinus, door het verschaffen i
van bewijsgronden. "
§ Veerklank dier leer vindt men bij Tnonas den Aquinaat: E
? ;
è
~ s
g l
I