HomeTwee gesprekken over de N.O.TPagina 8

JPEG (Deze pagina), 826.78 KB

TIFF (Deze pagina), 7.79 MB

PDF (Volledig document), 29.76 MB

6
in die brieven geschiedt, en daarom is ook de verdediging ,
van de N. O. T., welke door koopman A. gevoerd wordt, A
zoo slap, zoo weinig degelijk. Hij zegt, dat de N. O. T.
in Duitschland meestal verkeerd en onbillijk wordt be-
oordeeld, en komt daartegen op. Dat is een uitnemend
j ding, maar hoe doet hij dat ?_ Doet hij dat door aan zijn
Nederlandschen vriend in Dusseldorp te schrijven: Gij
moet U die verkeerde onbillijke beoordeeling niet aan-
trekken, en denken, dat de N. O. T. niet voor Duitschland,
maar voor Nederland is opgericht; dat wij hier in Holland
l T geen Duitsche maar Nederlandsche belangen hadden te j
dienen? Het lijkt er niet naar. Hij gaat betoogen, dat
Duitschland het juist aan de N. O. T. te danken had, dat
nog zeer veel uit Holland naar Duitschland kon worden
uitgevoerd. Hij gaat het bestaan van de N. O. T. ver- 1
ontschuldigen tegenover Duitschland. Hij wringt zich in
allerlei bochten om de blokkade van Duitschland, die tot
de oprichting der N. O. T. heeft geleid, voor te stellen
als iets, dat eigenlijk nog zoo kwaad niet was voor
Duitschland, omdat zij volgens hem een der hoofd-
oorzaken is geweest, dat de Centralen Hnancieel sterk
genoeg bleken, om den oorlog te voeren, daar zij nu
veel minder in het buitenland konden koopen, en dien-
tengevolge geringere buitenlandsche schuld hebben. Met _
zulke praatjes verdedigt men een goede zaak niet. Als
werkelijk gebleken was, dat de blokkade zoo voordeelig
voor Duitschland is, zouden de Geallieerden er heusch
allang mede zijn uitgescheiden, en zou Duitschland ook
j nooit met den duikbooten­oorlog begonnen zijn, dan zou T
) ` Duitschland ook niet zoo gejubeld hebben, toen het een _
enkele duikboot gelukte onder de blokkade door Amerika O
te bereiken, dan zou het ook in Duitschland, wat de
voeding betreft, er rooskleuriger moeten uitzien dan
thans het geval is, ondanks de graanvoorraden door