HomeTwee gesprekken over de N.O.TPagina 7

JPEG (Deze pagina), 623.37 KB

TIFF (Deze pagina), 7.92 MB

PDF (Volledig document), 29.76 MB

EERSTE GESPREK
,,Wat4is Uw algemeene indruk," z00 was de eerste
vraag, die ik t0t mijn vriend richtte, ,,van de brieven
0ver de N. O.T., d00r /ERSLUYS gepubliceerd ?"
,,Wel," was het antw00rd, ,,ik vind, dat de k00p­
lieden, die daarin aan het w00rd zijn, zich meer 0p een
Duitsch dan 0p een Nederlandsch standpunt hebben
_ geplaatst. Nu kan ik mij dit, t0t 0p zekere h00gte, wel
begrijpen van k00pman B., 0mdat deze in Dusseldorp
vv00nt, en dus heelemaal 0nder den invl0ed is van de
Duitsche stemmingen en opvattingen, maar van k00p­
man A., die in Amsterdam w00nt, kan ik dit veel
minder g0ed plaatsen. lk ineen, dat als deze brieven
, d00r Duitsche in plaats van d00r Nederlandsche k00p­
, lieden waren geschreven, zij er dan weinig anders
ik z0uden hebben uitgezien. T0en ik ze las, dacht ik
meermalen aan een ,,T0ek0mst­publicatie", z00 dik ligt
de pr0­Duitschheid er 0p. En dat vind ik verkeerd.
' Wil men het Nederlandsche publiek inlichten 0ver de
__ N. O. T., dan heeft men dat te d0en vanuit Neder-
landsch 00gpunt. I-l0e men in Duitschland 0ver de
N. OT, denkt, is 0ngetvviji`eld niet z0nder belang v00r
0ns, maar het gaat niet aan, de N. O. T. vanuit dat
‘ gezichtspunt te be00rdeelen, 0f te ver00rdeelen, gelijk