HomeTwee gesprekken over de N.O.TPagina 5

JPEG (Deze pagina), 598.58 KB

TIFF (Deze pagina), 8.14 MB

PDF (Volledig document), 29.76 MB

INLEIDING
De in druk verschenen brieiwisseling over de Neder-
landsche Overzee Trustniaatschappij tusschen twee Neder-
landsche kooplieden, waarvan de een in Duitschland
woont, heeft in ruimen kring de aandacht getrokken, en
tot veel discussie aanleiding gegeven, niet zoozeer in de
Pers, - want voor zoover ik kon nagaan, hebben alleen ยท
de ,,Nieuwe Courant" en een schrijver in ,,De Economist"
eenige beschouwingen aan de brieven gewijd - als wel
in Nederlandsche handelskringen.
Een mijner vrienden, een zakenman, die door zijn
uitstekende relaties en zijn helderen kijk op de dingen
geacht kan worden uitnemend in staat te zijn de cjuaesties, I
in de brieven behandeld, te beoordeelen, was, toen ik
hem om zijn meening daarover vroeg, dadelijk bereid
om mij uitvoerig hierover te woord te staan.
De twee gesprekken, die ik met hem voerde, leken
' I mij zoo belangrijk, dat ik hem vergunning vroeg, in`
zekeren zin, bij wijze van vervolg op de verschenen
brieven, ook deze te publiceeren. Hij verklaarde terstond
daartegen geen bezwaar te hebben, op een voorwaarde,