HomeTwee gesprekken over de N.O.TPagina 38

JPEG (Deze pagina), 825.11 KB

TIFF (Deze pagina), 7.80 MB

PDF (Volledig document), 29.76 MB

, ,7
» F
26
wegens onze neutraliteit zouden moeten verzetten". lk
' ben benieuwd, of deze dit sinds het offensief der Geallif jp
eerden in Frankrijk nog zou willen volhouden. i
Eene andere onjuistheid, waaraan dezelfde zich
schuldig maakt, bevindt zich op bladzijde go, waar hij E
schrijft, dat B. vermoedelijk gelijk heeft, zoo hij erop L
wijst, dat het systeem der Zwarte Lijsten alleen mogelijk f
was door het consignatiesysteem der N. O. T. De waar- T
heid is, dat dit systeem mogelijk is door de macht, welke
Engeland ter zee uitoefent.
j Dat de overeenkomst, die Zwitserland heeft gesloten, E
beter is dan de N. O. T., is een andere onjuistheid van
p koopman A. Zwitserland is veel meer afhankelijk van i
i de oorlogvoerenden dan wij, want alles moet over land
komen, en de toevoer kan dus nog veel scherper worden
gecontroleerd en veel gemakkelijker worden afgesneden {
i dan hier te lande. jj
Ten slotte zegt koopman B. op blz. 32: ,,Men
begrijpt in Duitschland niet, dat de neutralen zich niet
aaneensloten om gezamenlijk hunne belangen te ver-
ij dedigen, om druk, van welke zijde ook, af te weren. §§
° Als dit wel gebeurd ware, zou de N. O. T. overbodig
geweest zijn". Betere verdediging van het ,,raison d’etre"
der N. O. T. ook van Duitsch oogpunt bezien, dan in 2.
deze woorden, kon moeilijk geleverd worden. juist in p
. de omstandigheid, dat de neutralen zich niet hebben
verbonden om onmiddellijk tegen de ter­zijde­stelling door L
l Engeland van de Declaratie van Londen te ageeren, i
i ligt de noodzakelijkheid van de oprichting der N. O. T.
V j opgesloten. Hadden de neutralen zich aaneengesloten,
dan zou Engeland zich misschien aan die Declaratie ,
gehouden hebben. Nu echter was daar geen kans op,
. zoodat ik het recht meen te hebben te concludeeren:
j ,,l/len begrijpt dus in Duitschland de noodzakelijkheid
1
i E
i z . ...... i