HomeTwee gesprekken over de N.O.TPagina 37

JPEG (Deze pagina), 773.96 KB

TIFF (Deze pagina), 7.78 MB

PDF (Volledig document), 29.76 MB

l
~
35
i Hij doelt hier dus op het door hem in zijn brieven
j breed uitgesponnen gevaar, dat Duitsehland ons wegens
schending onzer neutraliteit op een goeden dag den
oorlog zou kunnen aandoen, wanneer wij met de N. O. T.
j voortgaan. Dit punt is in onze gesprekken maar terloops
aangeroerd. Ik wil er hier nog een woordje van zeggen;
daarbij knoop ik aan bij hetgeen koopman B. op diezelfde
bladzijde 23 zegt: de N. O. T. was een redmiddel, dat
groote diensten bewezen heeft, maare m`isZz¢z'z‘emr/, eme/ai
i de Dmlsehe Regeezzèzg er gezwegen mede zzcmz.
l Dat de Duitsehe Regeering met de N. O. T. genoegen
gg heeft genomen, geloof ik gaarne, want het is een Duitsch
belang, dat Nederland in dezen oorlog neutraal blijft,
j en wegens de invoeren die Duitschland, ondanks de
N. O. T., nog uit Nederland kon betrekken, en vooral
. uit strategisch oogpunt. Weliiu, die beide belangen bestaan
thans in onverminderde, ja, ik zou zeggen, in nog veel
sterker mate dan in het begin van den oorlog. Hoe de
schrijver van de N. O. T. brieven in het lieht derjongste
gebeurtenissen op het wereldtooneel daaraan nog kan
twijfelen, is mij een raadsel.
Zijn internationaal politieke bespiegelingen snijden
trouwens weinig hout. Hoe hij beweren kan ,,Frankrijk
en ltalie vreezen ons landleger" is mij totaal onbegrijpe-
Q lijk, en men moet wel totaal verblind zijn door pro-
i Duitsehheid om op dergelijke wrakke grondslagen de
stelling te baseeren, dat wij gerust het erop kunnen
j wagen tegen de Entente den strijd aan te binden, en
dat wij omgekeerd alles te vreezen hebben van Duitsch­
land, als wij de N. O.T. niet afschaffen. Koopman A,
de z.g. verdediger van de N.O.T., verraadt zijn een-
zelvigheid met koopman_ B., door op bladzijde 26 te
j r schrijven: ,,En nu mag de militaire positie zoo zijn, dat
wij ons beter tegen Engeland kunnen verzetten en zelfs
is
A