HomeTwee gesprekken over de N.O.TPagina 35

JPEG (Deze pagina), 801.14 KB

TIFF (Deze pagina), 8.00 MB

PDF (Volledig document), 29.76 MB

33
glïïïê gemcm/ei hacz’." Bedoelt hij daarmede, dat wij maar direct
Chtêr Engeland den oorlog hadden moeten verklaren? Maar
audio? v dan komt de man in strijd met zijn betoog op de volgende
Gmiï bladzijde, dat Nederland in het begin van den oorlog
tatie zeer onverstandig zou hebben gedaanuzonder meer den
OT- oorlog·te verklaren. Verder zegt hij: ,,Volgens ware
Img neutraliteitjmag onze Regeering hierlechter niet lijdzaam
zijn. Het is een plicht der neutraliteit zich tegen maat-
E ik regelen te verzetten, die onrechtmatig zijn, en eenzijdig
Zijl; deeene partij treffen". Hij gaat hier weer uit van den
onjuisten gedachtengang, dat het accoord van de N. O. T.
met de Engelsche Regeering onzerzijds is gesloten, om
Engeland tegen Duitschland te helpen, net alsof het ons
van te doen was om te beslissen, of wij maatregelen zouden
treffen, waardoor wij beide partijen gelijkelijk konden
helpen, dan wel of wij liever maatregelen wilden nemen
,6. om de eene partij tegen de andere te helpen. Zoo staat
de zaak echter niet. Ons was alleen de keus gelaten
. tusschen het helpen van ons zelf door een N. O. T. te
gij maken, en een conflict met de Entente. Wij kozen
ZG . terecht het eerste.
je i Op dezelfde bladzijde zegt koopman B., dat de ·
EH overeenkomst tusschen een vertegenwoordiger van de
31, N. O. T. en de Britsche Regeering in Londen is gesloten.
le Dat is onjuist; de geheele overeenkomst is in Den Haag
in afgesloten en geteekend.
g Op bladzijde zo heet het: ,,Bovendien is het een
F zeer groot nadeel van het heerschende systeem, dat onze
l- kooplieden en fabrikanten hunne boeken moeten open-
1 leggen aan Engelsche agenten, die daar een schat van
waardevolle gegevens uithalen, die later, na den oorlog,
; in den concurrentie­strijd, de Engelsche handel ook tegen
Q ‘ 5 onze markten kan gebruiken".
l Alweer een onjuistheid. De N. O. T. heeftjuist altijd

sl
ä
l