HomeTwee gesprekken over de N.O.TPagina 33

JPEG (Deze pagina), 803.94 KB

TIFF (Deze pagina), 7.83 MB

PDF (Volledig document), 29.76 MB

BI
die manier kan men evengoed vragen: ,,Zullen wij het
nog beleven, dat de leiders van de N. O. T. ons straks
een voor een ophangen ?" Gij kunt er van verzekerd
T zijn, dat de N. O. T. de met Engeland gesloten overeen-
T komst strikt naleeft, maar dat anderzijds door de N. O. T.
niets wordt gedaan wat unfair of onbillijk ware tegenover
‘ de Nederlandsche handelaren, die de verzorging hunner
belangen in handen gelegd hebben van de N. O.T. lk
, heb uit de beste bron gehoord, dat de Uitvoerende
g Commissie van de N. O. T. steeds op de bres staat om
ii onbillijkheden tegen te gaan, en konden thans de annalen
Q der N. O. T. reeds worden gepubliceerd, dan zou daaruit
zonneklaar blijken, hoe ongegrond een dergelijke verdacht-
making van hoogstaande mannen is."
,,lk gelooi", zoo besloot mijn vriend ons gesprek,
,,U hiermede te hebben aangetoond, dat de oprichting van
de N. O.T. uitsluitend en volkomen gemotiveerd is ge-
weest door het Nederlandsch belang; dat van schending
i der neutraliteit daarbij geen sprake is geweest, en dat
l alle verder aangevoerde grieven tegen de N. O. T. op
onkunde, gebrekkig inzicht of opzettelijke miskenning
van het wezen der N. O. T. berustten. lk meen U te
j hebben duidelijk gemaakt, dat een publicatie als die der
i brieven over de N. O. T. slechts kan strekken om Duitsche
belangen te dienen, en om ons publiek zonder reden
i tegen de N. O. T. in te nemen. Daartegenover heb ik
mij gesteld op zuiver Nederlandsch standpunt, en uit
? dat oogpunt beschouwd meen ik, dat gij het met mij
Q, eens zult moeten zijn, dat wij niet dankbaar genoeg
kunnen wezen, er in geslaagd te zijn, door oprichting van
T, de N. O.T. buiten den oorlog te blijven, en met mij
zult gij het ook beseffen, dat het de domste daad zou
zijn die wij konden doen, nu, na meer dan twee jaar
ons buiten den oorlog te hebben gehouden, de verzenen
t