HomeTwee gesprekken over de N.O.TPagina 32

JPEG (Deze pagina), 827.99 KB

TIFF (Deze pagina), 7.83 MB

PDF (Volledig document), 29.76 MB

ti li
l s¤
`l ­ eigen beweging consenten voor invoer daarvan weigerde?"
i ,,Dat is een kwestie", was het antwoord, ,,die niets
I te maken heeft met de beweerde schending van onze i
i neutraliteit tegenover Duitschland, want van den beginne i
stond al vast, dat geen gram rubber naar Duitschland
j mocht uitgaan. De bedoeling was alleen het noodelooze
X ophoopen van dat artikel in ons land te voorkomen, en `
zoodoende de controle te vergemakkelijken over de aan-
‘; wezige voorraden, die al veel en veel te groot waren voor i
L de behoeften in ons land. Er is nu nog meer dan 2000 ton é
jl van in ons land aanwezig, terwijl wij per jaar nog geen i
400 ton gebruiken. Slechts rubbensmokkelaars kunnen .
. dus het goed recht van dezen maatregel in twijfel trekken." z
1 ,,Koopman B. voert echter een ernstiger feit aan,"
2 zeide ik. ,,Hij zegt, dat. er firma’s zijn, die eenvoudig T
ä zoolang geen goederen meer van de N. O. T. mogen
ontvangen totdat ze van Duitschers gezuiverd zijn."
,,Daar kan de N. G. T. niets aan doen," zei mijn
vriend, ,,dat is de schuld van de Zwarte­Lijst­politiek
van de Engelsche Regeering. Vanwege de N. O. T.
if wordt juist steeds al het mogelijke gedaan 01n bona fide
l Nederlandsche f1rma’s te behoeden voor plaatsing op die
, Zwarte Lijst." ·
je ,,Toch is het niet pleizierig dat Engeland onzen
_ Handel zoo ringeloort, en dat Nederlanders daaraan
{ moeten meedoen," was mijn bescheid. ,,Zullen wij het
jg nog beleven", roept koopman B. uit, ,,dat de zoo zelf-
bewuste Nederlandsche kooplieden, die de N. O.T. leiden,
jl hunne indirecte medewerking verleenen tot het ver-
j schaffen van materiaal voor de Engelsche Zwarte Lijsten,
die Nederlandsche firma’s boycotten, omdat zij den weizfzgm
handel met Duitschland of Duitschers drijven of gedreven
hebben ?"
,,Dat is een flauwe insinuatie," zei mijn vriend, ,,op
l