HomeTwee gesprekken over de N.O.TPagina 28

JPEG (Deze pagina), 830.25 KB

TIFF (Deze pagina), 7.86 MB

PDF (Volledig document), 29.76 MB

,li U
i 26 ·
opgeheven. ln dien rechteloozen toestand kunnen de
regelen van de neutraliteit, welke geschreven zijn in de
onderstelling, dat de oorlogvroerenden zelven zich aan
het volkenrecht houden, uit den aard der zaak niet gelden,
l vooral niet voor kleine staten, die de dupe zouden
j worden van het vasthouden aan beginselen, welke over
j en weer overboord zijn geworpen.
jr l·lad de Entente de Declaratie van Londen niet eerst _ ’
li gedeeltelijk, later totaal verloochend, dan zou men althans
met eenigen grond hebben kunnen beweren, dat het niet
strookte met strikte neutraliteit, te bewilligen in een
overeenkomst, die het mogelijk maakte de hier ge-
i i importeerde grondstoffen en de producten daaruit aan
l Duitschland te leveren, omdat die overeenkomst verder
ging dan wat door de erkende beginselen van volkenrecht
i ­ van neutralen wordt geeischt. Maar van het oogenblik
i aan dat die beginselen van volkenrecht niet langer
werden erkend, was het alleen de vraag ofde afgesloten
overeenkomst paste in het kader van het ,,oorlogs­zee-
A recht", zooals dit door de Entente was geproclameerd,
jj en dat was ongetwijfeld het geval."
,,Maar Duitschland erkende dat ,,oorlogs­zeerecht"
, allerininst", merkte ik op, ,, en dus waren wij toch niet
j neutraal door met de opvatting van de Entente ten deze F `
lj mede te gaan?
¢ ,,Onze Regeering erkende het evenmin", repliceerde
r mijn vriend, ,,maar ik betoog alleen dat onze Regeering
bij de beoordeeling of haar onderdanen zich hadden ‘
li schuldig gemaakt aan een daad, strijdig met de neutra-
jj liteit, rekening had te houden met de feitelijk geldende ,
regelen, ter plaatse, waar die onderdanen zich hadden
te vervoegen om in staat te blijven den handel geregeld
te blijven uitoefenen. En dan is het onbetwistbaar, dat
de zee thans beheerscht wordt door Engeland, terwijl
4
j .
j I
I