HomeTwee gesprekken over de N.O.TPagina 27

JPEG (Deze pagina), 784.56 KB

TIFF (Deze pagina), 7.88 MB

PDF (Volledig document), 29.76 MB

aanvoeren voor eigen verbruik. in ons land, en voor
weder-uitvoer alleen voor zoover deze zou worden toe-
gelaten. Wat Engeland tot die beperking van onzen
handel bewoog, was duidelijk genoeg, maar ons was het
te doen om althans dien beperkten handel te kunnen
blijven uitoefenen. Alleen dit zuiver Nederlandsch belang
gaf den doorslag bij de Nederlanders, die de bedoelde
overeenkomst sloten. En in de tweede plaats moet gij
_ niet vergeten, dat juist de omstandigheid, dat wij in zekeren
‘ zin door overmacht gedwongen waren naar een dergelijk
expedient om te zien, de oprichters van de N OT.
en onze Regeering, die de in-werkingtreding daarvan
heeft toegelaten, op zich zelf reeds zou ontheffen van
elke aansprakelijkheid wegens beweerde neutraliteits-
schennis, ,,Not kennt kein Gebot" is in dit verband een
in Duitsehland niet geheel onbekende spreuk Zelfs al
ware dus, wat ik met den meesten nadruk blijfbetwisten,
de overeenkomst van de N. O. T. met de Entente niet
heelemaal neutraal, dan nog zou niemand ons daarvan in
de gegeven omstandigheden een verwijt kunnen rnaken."
,,Maar die regelen van het volkenrecht dan, die
koopman B. er bij haalt", bracht ik in het midden.
,,l/lijn beste man", zei mijn vriend, ,,wat hebben wij
; in ’s hemelsnaam daarmede te maken. Staat niet in dezen
oorlog vast dat van weerszijden - let wel van weers-
, zijden! - het volkenrecht met voeten is getreden? Niet
het recht, maar de macht regeert in dezen oorlog, en
nu ligt het zeer zeker op onzen weg, ja, is het de
r plicht van onze Regeering, de beide oorlogvoerende
partijen daarop voortdurend te wijzen, en zelve een
zoo correct mogelijke houding tijdens het conflict te blijven
bewaren; maar onze Regeering moet toch ook rekening
houden met de feiten, en dan staat vast, dat het volkenreeht
eenvoudig `tijdelijk door beide partijen grootendeels is
il