HomeTwee gesprekken over de N.O.TPagina 26

JPEG (Deze pagina), 806.17 KB

TIFF (Deze pagina), 7.88 MB

PDF (Volledig document), 29.76 MB

24 ` .
laten de niet­levering aan oorlogvoerenden, m. a. w.: dan
zijn particulieren even vrij om aan oorlogvoerenden zekere
goederen wel als niet te lcveren."
, ,,Natuurlijk”, beaamde ik, ,,nie1nand kan mij dwingen
, om aan Duitschland te leveren, als ik dat niet verkies.”
j ,,Precies", zei mijn vriend, ,,maar dan spreekt het
V toch evenzeer vanzelf`, dat particulieren vrij zijn onder-
ling of met een of andere particuliere instelling overeen-
l komsten te sluiten, waarbij zij zich txcïtlazmim om aan
l Duitschland zekere goederen niet te leveren. ledereen ‘
, is bevoegd vrijelijk te beschikken over de rechten, die
L i hij bezit, en de particuliere instelling, die zulke overeen­
, E komsten afsluit, schendt daardoor evenmin de neutraliteit
. als degenen, die zich aan die overeenkomsten houden.
T Die particuliere instelling nu is de N. O. T."
E ,,Maar schendt de N. O. T. de neutraliteit dan niet,
i door zich tegenover Engeland te verbinden Duitschland
te helpen boycotten ?", vroeg ik. ,,Hier had men toch
li immers te doen met een overeenkomst, niet tusschen
M, particulieren onderling, maar tusschen een particuliere
ll l instelling en de Regeering van een der oorlogvoerende
T partijen?
,,Gij moet tweeerlei niet uit het oog verliezen",was
het antwoord. ,,ln de eerste plaats heeft de N. O. T. zich Y
daartoe volstrekt niet verbonden, en daarom is het ook
j zoo onjuist, dat koopman B. er onze Regeering een
j verwijt van maakt de neutraliteit te hebben geschonden,
door een oog toe te drukken, wanneer zijn onderdanen
ë met de eene partij verdragen afsluiten, die de andere .
lg ten verderve zijn. De N. O.T. heeft geen verdrag af- N.
E gesloten om Engeland te helpen Duitschland ten verderve
{ te zijn, maar om te zorgen, dat ons eigen land niet in T
het verderf gestort, zou worden. De N. G. T. heeft zich
verbonden tegenover Engeland alleen goederen te zullen
l
4
[ .
ài - W - ..... .-_,..i_..,---,.-_--i.--a .- .... E- V i