HomeTwee gesprekken over de N.O.TPagina 25

JPEG (Deze pagina), 772.35 KB

TIFF (Deze pagina), 7.88 MB

PDF (Volledig document), 29.76 MB

23
liteit zijn zij het geenszins. De Nederlandsche Regeering
moge al beweren, dat het volkenrecht het geven van
die garanties uitsluit, men moet niet vergeten dat de
,,Declaratie van Londen" niet is geratificeerd, en dat
andere Mogendheden het in haar belang achten een
andere opvatting van het volkenrecht te huldigen. Voor
een koopmanslichaam, dat niet gecenseerd kan worden,
er gevestigde opinies omtrent volkenrecht op na te
houden, of daarvoor op de bres te komen, bestaat er
derhalve alle aanleiding zich naar de practijk, die door
overmacht wordt opgelegd, te voegen. Het geven van de
garanties is iets, waarmede de N. O. T. Nederland uit
den brand redt. Duitschland zou, indien de O. T. niet
bestond, toch niets van overzee krijgen. Veranderen de
machtsverhoudingen ter zee, dan kan Duitschland ondanks
de N. O. T. alles krijgen, want de doorvoer door Nederland
is vrijgebleven."
,,Dat is eenvoudig en duidelijk," zeide ik, ,,1naar
koopman B. bekijkt de zaak van een anderen kant en
redeneert: door de N. O. T. wordt feitelijk Duitschland
geboycot en nu zijn particulieren daartoe niet bevoegd,
omdat onze Regeering, door zulks zelfte doen, de neutra-
liteit zou hebben geschonden. Hij beweert voorts: afgezien
, van het geval der leveringen aan oorlogvoerenden,mag
' een neutrale staat de eenzijdige bevoordeeling van eene
oorlogspartij niet dulden, ook niet in dien vorm dat hij
een oog toedrukt, wanneer zijne onderdanen met de eene
partij verdragen afsluiten, die de andere ten vcrderve
B zijn."
;, _ ,,Die redeneering," antwoordde mijn vriend, ,,houdt
volstrekt geen steek, ook afgezien van de verwarring,
welke bij koopman B. blijkt te bestaan tusschen de be-
grippen volkenrecht en neutraliteit. Als de levering aan
oorlogvoerenden is toegelaten, dan is evenzeer toege-