HomeTwee gesprekken over de N.O.TPagina 24

JPEG (Deze pagina), 828.70 KB

TIFF (Deze pagina), 7.88 MB

PDF (Volledig document), 29.76 MB

22 ·
tweeerlei doen: protesteeren of gaan vechten. Het
laatste wilde zij niet, en wilde in ons land zoo goed als
niemand. Het eerste was prachtig op papier, maar bracht
j natuurlijk in den stand van zaken geen verandering.
j Het spreekt vanzelf dat het voor onze Regeering ondoen-
L lijk was te trachten de kwestie op te lossen door een
. internationale conferentie, want in oorlogstijd kan het
jl j volkenrecht internationaal niet worden vastgelegd. Enge-
l l land kon zich dus kalmweg het recht aanmatigen alle
schepen aan te houden en te doorzoeken, terwijl het
p gevaar dreigde, dat schip en lading voor het Prijzenhof
zouden worden gebracht en verbeurd verklaard, indien
men niet slaagde in het bewijs, dat van de vervoerde
V contrabande niets aan de Centralen ten goede zou kunnen
komen. Toen nu onze Regeering geen maatregelen nam
om ons de zekerheid te verschaffen, dat wij althans wat
l wijzelf voor eigen verbruik behoefden, geregeld zouden
il kunnen blijven ontvangen, moest het particulier initiatief
ïl zichzelf wel helpen."
,,Er blijft maar een bezwaar over", merkte ik na
eenig nadenken op. ,,De Regeering wilde geen N. O. T. ”
T maatregelen nemen, vermoedelijk, zoo zegt koopman B.,
omdat zij ze als in strijd met neutraliteit beschouwde.
. Mochten dan particulieren wel zulke maatregelen nemen, F
was dat dan niet evenzeer in strijd met neutraliteit?" “
’ ,,‘Nij komen zoodoende," zei mijn vriend, ,,als
{ vanzelf tot de laatste grief van koopman B., dat de N. O.T.
l in haar wezen een niet neutrale instelling is. Hij ver-
Ll koopt daarbij allerlei volkenrechtelijke geleerdheid, die T
jl echter niet veel ter zake doet. Naar mijne bescheiden 1 Y
meening komt die neutraliteit in het geheel niet ,,in
> Frage." Wat toch doet de N. O. T.? Zij garandeert, dat
L goederen in Nederland blijven. Zoodanige garanties mogen
in strijd zijn met het geldende volkenrecht, met de neutra-
l
l
l