HomeTwee gesprekken over de N.O.TPagina 23

JPEG (Deze pagina), 781.67 KB

TIFF (Deze pagina), 7.87 MB

PDF (Volledig document), 29.76 MB

21
en die de Geallieerden tot elken prijs aan Duitschland
T wilden onthouden; denk alleen maar aan de rubber!
Overigens zijn de Geallieerden hoe langer hoe scherper
maatregelen tegen de Scandinavische Rijken gaan treffen,
om te beletten dat daarheen goederen uit neutrale landen
worden uitgevoerd die Duitschland ten goede zouden
kunnen komen.
Het is duidelijk, dat als de N. O. T. hier niet was
geweest, de omstandigheid, dat wij niet alleen rechtstreeks
aan Duitschland zooveel konden leveren, maar ook aan
andere neutralen, van welke Duitsehland indirect de
goederen kon krijgen, die het noodig had, voor de
Geallieerden een reden te meer ware geweest om onze
‘ toevoeren totaal af te snijden met alle gevolgen van dien."
,,lk moet bekennen," zeide ik, ,,dat ik de zaak van
dien kant nog niet bekeken had, maar nu zie ik in,dat
daarmede het betoog van koopman B. inderdaad grooten-
deels ontzenuwd wordt. Hij noemt de N. O. T. ergens
een instrument om de onwettige, tegen Duitsehland
gerichte Engelsehe blokkadewenschen door te voeren,
door maatregelen, die onze Regeering zelf niet nemen
· wilde, vermoedelijk, omdat zij ze als in strijd met
neutraliteit beschouwde. Ik voel nu de onjuistheid van
· dat argument, dat mij eerst vrij sterk geleek, want uit
Uw redeneering volgt, dat zonder de N. O. T. Engeland
precies hetzelfde had kunnen bereiken, zoodat de N. O. T.
niet moet worden bezien als een voor Engeland onmis-
baar instrument om zekere onwettige dingen te doen,
maar uitsluitend als een voor Nederland onmisbaar middel
om zelf buiten het gedrang te blijven."
` ,,Preeies", antwoordde mijn vriend, ,,van het oogen-
blik at`, dat Engeland den bewijslast van de ,,Deelaratie
van Londen" had omgekeerd, was feitelijk de onwettige
. toestand reeds geschapen. Onze Regeering kon daartegen