HomeTwee gesprekken over de N.O.TPagina 21

JPEG (Deze pagina), 769.57 KB

TIFF (Deze pagina), 7.77 MB

PDF (Volledig document), 29.76 MB

I9
bestaan, de Entente haar wil niet tegenover Duitschland
precies even krachtig zou hebben trachten door te zetten,
en zij dit niet veel eenvoudiger had kunnen doen door
` ons gewoonweg in den oorlog te betrekken. Dan zou
ons landje in korten tijd door de strijdende partijen
onder den voet zijn geloopen en zou er zeker totaal
niets naar Duitschland uit ons land zijn uitgevoerd,
terwijl thans onze inlandsche producten voor een zeer
f groot deel aan Duitschland ten goede zijn gekomen,
~ zelfs in die mate, dat er in Engeland steen en been "
over werd geklaagd, en tenslotte de bekende regelingen
getroffen zijn met onze landbouwers en visschers, om
. in dien toestand, voor wat Engeland betreft, verbetering
. te brengen."
,,lVfaar waarom heeft Engeland ons dan den oorlog
niet verklaard?", vroeg ik.
,,Omdat men hier te lande de Entente die het, in
l het begin vooral, tegenover Duitschland hard te verant-
_ woorden had, door het aanbod een N O. T. op te
i richten terstond tegemoet gekomen is, en haar geenerlei
aanleiding of voorwendsel gegeven heeft om ons in het
i conflict te betrekken. In den beginne wilde de Entente
` inderdaad geen oorlog met ons voeren, als er een middel
was om dien te vermijden; dat middel hebben Neder-
landsche particulieren haar geboden door de N. O. T.
in het leven te roepen.”
,,l/[aar denkt gij werkelijk, dat als de N. O. T. er
niet was geweest, wij later wel in oorlog met Engeland
zouden zijn geraakt?", vroeg ik.
,,Daaraan twijfel ik geen oogenblik", was het ant-
woord. ,,Denkt gij nu heusch, dat de Geallieerden zouden
hebben toegestaan, dat wij van ons land een stapelplaats
maakten van grondstoffen en producten, van overzee
aangevoerd, ten dienste der Centralen ?" ln het gunstigste