HomeTwee gesprekken over de N.O.TPagina 19

JPEG (Deze pagina), 588.83 KB

TIFF (Deze pagina), 7.77 MB

PDF (Volledig document), 29.76 MB

I7 I
i is eenvoudig ingenieus en billijk. De importeurs ont-
, vangen voor de van hen gekochte tabak, welke ter
distributie voor lageren prijs aan de sigarenfabrikanten
i bestemd wordt, de volle waarde, en dragen daartoe
. ieder f 3.- per roo Kg. aangevoerde tabak bij. Zou
het niet zeer te bejammeren zijn geweest als de N. O. T. i
de macht had gemist om deze regeling tot sta.nd te
brengen? Slechts dan bezit men het recht op een ,,nevenĀ­
regeering" af te geven, wanneer deze, hetzij de Regeering
in de wielen rijdt, hetzij het algemeen belang niet dient
door hare maatregelen. Noch het een, noch het ander,
blijkt hier het geval, zoodat de voorbeelden zelve door
vriend B. aangevoerd het groote nut van de ,,nevenĀ­
regeering" der N. O.T. des te duidelijker in het licht
stellen."
Het was inmiddels al vrij laat geworden, zoodat
Y wij afscheid van elkander namen, nadat mijn vriend mij
had beloofd den volgenden avond de andere grieven, door
den Dusseldorpschen N. O. T. vijand aangevoerd, onder
de oogen te zullen zien.
rs

l
Q . 2
ik