HomeTwee gesprekken over de N.O.TPagina 18

JPEG (Deze pagina), 812.17 KB

TIFF (Deze pagina), 7.77 MB

PDF (Volledig document), 29.76 MB

I6 .
worden uitgeleverd aan de ontvangers. Die heiiing T
strekte hoofdzakelijk tot vergoeding van het verlies, g
geleden op den export van de huiden van de Huiden­
Clubs, welke huiden, ter verzekering van den geregelden
aanvoer van exotische huiden en looistoifen, naar Enge i
land en Amerika zouden worden uitgevoerd.
Men had hier dus te doen met een hefling, die
allerminst als een invoerrecht viel te beschouwen, daar
i zij niet strekte om de invoeren te bemoeilijken, of om
de kas van de N. O. T. te spekken, maarjuist geschiedde
in het belang van onzen huidenhandel en lederindustrie.
Overigens is, in strijd met den door onzen vriend daar-
omtrent geopperden twijfel, de transactie reeds lang
afgewikkeld. Geen enkele ernstige klacht is er over
vernomen. V i
Ten slotte voert koopman B. als voorbeeld van de X
,,nevenregeering" van de N. O. T. de regeling aan ter ;
verzorging van onze sigaren­industrie met goedkoopere g
_; tabak. Hij wijst er op, onder erkenning dat dit een
A nuttige zaak is, dat de tabaks-importeurs (lees sommige
tabaks­importeurs) niet vrijwillig op de regeling zijn inge-
gaan, blijkens de berichten in het ,,Handelsblad" van
go April en 20 Mei van dit jaar over een N. G. T.
staking inzake de vrijgave van tabak, om de importeurs
tot medewerking te brengen. A ï
In de eerste plaats is hieruit alweer allerminst af
te leiden, dat de N. O. T. naast Nederlandsche ook
i Engelsche belangen dient. Men had hier te doen met
i‘ een zuiver Nederlandsch belang, de voorkoming van
werkloosheid op groote schaal onder de tabaks­
arbeiders. En in de tweede plaats: waar is nu het
ij nadeel van dezen dwang, op enkele onwilligen uitge-
i oefend ter bereiking van een inderdaad uiterst nuttig· ,
doel? De regeling, ten slotte door de N. O. T. getroffen, #

ll
il
e .