HomeTwee gesprekken over de N.O.TPagina 16

JPEG (Deze pagina), 832.72 KB

TIFF (Deze pagina), 7.91 MB

PDF (Volledig document), 29.76 MB

7
I4
is ontwricht; dat de personen, die tot dusverre in handel
en industrie hun bestaan vonden, over het algemeen
in hun oude betrekkingen hun broodwinning konden
blijven uitoefenen; dank zij de O. T. is dus de maat-
schappij zooveel mogelijk in haar voegen gebleven en
dat zegenrijke resultaat is met die zoozeer gesmade
,,nevenregeering" van de N. O. T. waarlijk niet te duur
j betaald. Trouwens, zooals koopman A. in den derden
i brief over de N. O. T. terecht opmerkt, een nevenregee­ T
ring, die bij den vrede weer verdwijnt, is niet zoo erg.”
,,Dat is allemaal heel mooi, en voor zoover ik het g
l kan beoordeelen is het ook wel juist," gaf ik toe, ,,maar
koopman B. geeft eenige voorbeelden om aan te toonen,
dat de nevenregeering van de N. O. T. in de practijk Y
verkeerd heeft gewerkt en naast Nederlandsche ook
Engelsche belangen dient." _ E
,,Die voorbeelden bewijzen, dat de man niet op de i
hoogte is. Vooreerst maakt hij de N. O. T. een griefvan ï
. haar ,,onneutraal ingrijpen" inzake de nog in Holland voor- .
radige N. O. T. vrije cacaovoorraden, waarbij Nederlandsche j
fabrikanten eenvoudig op straffe van stopzetting hunner i
zaken en werkloosheid hunner arbeiders gedwongen
moesten worden (en feitelijk ook zijn) hun wettelijke con- J
tracten met Duitschland te verbreken. Waniieer deze koop-
man de cacaokwestie goed had gevolgd, dan zou hem ‘
_ gebleken zijn, dat die N. O. T. vrijheid der cacaovoorraden
maar een praatje voor de vaak was van enkele cacaofabri­
kante.n, die zeer zwaar beboet zijn wegens gebleken her-
haaldelijke overtreding der N. O. T. bepalingen, dan zou hij
E weten, dat er in ons land een ergerlijk en herhaaldelijk
in de Pers openlijk gesignaleerd geknoei gaande was met
cacao en chocolade, die in kleine partijtjes werden opge-
kocht, in groote hoeveelheden werden bijeengezameld en
dan als z.g. N. O. T. vrij de grenzen overgingen. Dan zou

l