HomeTwee gesprekken over de N.O.TPagina 15

JPEG (Deze pagina), 815.18 KB

TIFF (Deze pagina), 7.86 MB

PDF (Volledig document), 29.76 MB

I3
noodig bleek, moeten aandringen op krachtiger bestrijding
van smokkelarij en haar invloed aangewend om den
uitvoer van N. O. T. goederen ook door uitvoerverboden
ongeoorloofd te doen verklaren. En aan den anderen
kant moest de N. O. T. zoo krachtig mogelijk zijn, om,
­ waar het gevaar dreigde, dat de Ententemogend-
heden in haar wensch om de blokkade van Duitschland
zoo scherp mogelijk door te voeren maatregelen zouden
nemen, waardoor ons land in het gedrang zon geraken,
met kans op succes onderhandelingen te kunnen voeren
met de buitenlandsche regeeringen. Dat de N. O. T. er
in geslaagd is zich die machtpositie te verschaffen, waar-
door zij, ondanks het mopperen van enkele belang-
j hebbenden, onzen handel en daardoor ons land in dezen
crisistijd tot zegen is geworden, is, naast den invloed
j der omstandigheden, te danken aan de uitnemende orga-
g nisatie van die instelling en aan het talent, de energie,
T de reputatie en het prestige in binnen- en buitenland van
hare leiders.
Een krachtige N. O. T., krachtig naar binnen en naar
, buiten, was in deze tijden een levensvoorwaarde voor _
ons economisch voortbestaan. Aan de Regeering, die in
deze moeilijke omstandigheden reeds zoo ontzettend veel
te doen had, heeft zij door hare regelingen veel arbeid
j bespaard en door hare adviezen meermalen den goeden
weg gewezen, terwijl haar diplomatiek optreden vaak door
den goeden naam, waarin zij zich bij de Entente verheugt,
niet succes bekroond is. Dank zij de N.O.T. is het
mogelijk geweest onzen handel, hoezeer ook gebonden
aan die noodzakelijke beperkingen, welke de omstandig-
heden eischten, een veel grootere mate van vrijheid te
T laten dan het geval ware geweest, als de Regeering zelve
ä ten deze had moeten ingrijpen. Dank zij de O. T. is
Q bereikt, dat het economisch leven zoo weinig mogelijk
ïë
l