HomeTwee gesprekken over de N.O.TPagina 14

JPEG (Deze pagina), 797.14 KB

TIFF (Deze pagina), 7.86 MB

PDF (Volledig document), 29.76 MB

` I2 .
macht der Engelsche Regeering en van de door de
blokkade ontstane eigenaardige economische toestanden
in ons land tot een soort nevenregeering heeft ontwikkeld,
die maatregelen neemt en afdwingt, welke buiten de
bevoegdheid van een particulier lichaam vallen en Regee-
ringsmaatregelen hadden moeten blijven.
,,Daar is toch wel iets van waar," zeide ik, ,,ik
moet eerlijk zeggen, dat ik het betoog van B. vrij sterk
heb gevonden. lk ben zeer benieuwd, wat gij daartegen
hebt in te brengen."
,,lk heb daarover vrij veel te zeggen," antwoordde
mijn vriend, neen ding echter geef ik ook aan B. toe,
dat namelijk de N. O. T. zich heeft ontwikkeld tot een
nevenregeering, maar in stede van dit de N. O. T. als "
grief aan te rekenen, zou ik het onder de gegeven jj
omstandigheden als een groot voordeel beschouwen."
,,l·loe zoo," vroeg ik eenigszins verwonderd. A ,
,,Kijk eens," luidde het antwoord, ,,van het moment
af aan, dat onze Regeering om redenen, die ik volkomen
respecteer, zich op het standpunt heeft gesteld, dat het
niet op haar weg lag den aanvoer van goederen van
overzee geheel in eigen hand te nemen, maar zij dit
overliet aan een uit het particulier initiatief zelve voort-
gekomen lichaam, diende dit lichaam ook te kunnen
waarborgen, dat de handel zich zou houden aan de i
voorwaarden, waaronder de aanvoer van goederen van
overzee werd toegestaan; zonder uitoefening van zekere
macht, zonder het bezit van zekeren invloed ware dit
onmogelijk geweest. Daartoe strekken de strenge bepa-
lingen der O. T. contracten en de door de noodzake-
lijkheid van toezicht op de naleving dier bepalingen in
het leven geroepen uitgebreide inspectie- en controle- `
organen der N. O. T. Daartoe heeft ook de N. O. T. ä
allerlei distributie-bureaux geschapen, heeft zij, waar dit
ri
1