HomeTwee gesprekken over de N.O.TPagina 12

JPEG (Deze pagina), 810.56 KB

TIFF (Deze pagina), 7.79 MB

PDF (Volledig document), 29.76 MB

ro i .
,,l)at wil ik aannemen," zeide ik, ,,1naar heeft A.
met dat al toch niet feitelijk gelijk waar hij beweert,
dat juist door de N. O. T. nog zeer veel uit Holland
naar Duitschland kon worden uitgevoerd, omdat de _
nieuwe aanvoeren den uitvoer der groote hoeveelheden
N. O. T. vrije oude voorraden mogelijk maakten, en zou
er niet, zooals hij verder beweert, veel minder naar
Duitschland zijn uitgevoerd als onze Regeering alles in _
de hand had genomen ?"
,, Praatjes," repliceerde mijn vriend, ,, men heeftvroeger
wel eens meer beweerd, dat dit de oorzaak was van i
die aanvankelijk groote uitvoeren naar Duitschland, maar
daarin zat het hem niet. ln het begin van het jaar is
de juiste toedracht der zaak reeds in de couranten mede-
gedeeld, naar aanleiding van de toen verschenen aan-
vallen op de N. O. T. van een correspondent van de
,,Daily lVlail", zekeren Rosisizr SEGAR. Toen is uiteengezet,
dat men bij de beoordeeling der door hem verstrekte
┬╗ cijfers omtrent de groote uitvoeren van allerlei artikelen
naar Duitschland niet uit het oog moest verliezen, dat
, gedurende de eerste 3 maanden, dat de N. O. T. werkte,
zij hare bemiddeling alleen voor aanvoer van contrabande-
goederen verleende, en voor den aanvoer van goederen
uit Engeland voor zoo ver daarop uitvoerverbod bestond, _
zoodat alle overige goederen vrij bleven. Eerst na den
,,Order in Council" van rr Maart 1915 kwamen ook
alle andere ingevoerde goederen (met uitzondering van
j enkele koloniale producten) onder N. O. T. verband,
maar aanvankelijk bleven ook sommige producten van
geïmporteerde grondstoffen daarbuiten, en daarvan kon j
inderdaad heel wat worden uitgevoerd. ,
1 Overeenkomstig de beginselen van de ,,Declaratie
van Londen", die alleen spreekt van de bestemming der
in tc voeren goederen zelve, maar niet van de producten
l
i F
i
i
il
l