HomeTwee gesprekken over de N.O.TPagina 10

JPEG (Deze pagina), 786.68 KB

TIFF (Deze pagina), 7.80 MB

PDF (Volledig document), 29.76 MB

l
8 t
van ,,vijandige" bestemming in den zin van het
Volkenrecht werd geleverd, vrij hier konden . A
komen en ook vrij naar Duitschland konden .
worden verder gezonden; .
2. omdat de Rijnvaart­acte_den vrijen doorvoer van
goederen waarborgt en de Regeering derhalve,
door de gevraagde garanties te geven, in strijd ,
zou komen met de door haar aangegane con- E
ventioneele verplichtingen.
i De Britsche Regeering nam van hare zijde geen
genoegen met de garanties, welke particuliere iïrma’s
hier te lande, voor wie de goederen bestemd waren,
bereid waren te geven. Men had aanleiding om aan te j
nemen, dat die Regeering wel bereid zou zijn collectieve
garanties aan te nemen, mits deze voldoenden waarborg
` gaven. Sinds Engeland nu den bewijslast van de vijande- 1
lijke bestemming van de in onzijdige schepen aange- l
i‘ brachte goederen, welke volgens de ,,Declaratie van
Londen" op de oorlogvoerenden rustte, feitelijk had
omgekeerd, waardoor onze geheele handel van overzee ._
dreigde vast te loopen, in verband met de uitbreiding nl
van het begrip contrabande tot ongeveer alles, wat maar
eenigszins in verband met den oorlog zou zijn te gebruiken,
kwamen er van alle kanten aanvragen in om raad en
hulp bij de Commissie voor den Nederlandschen Handel,
een Commissie, bestaande uit de heeren C. j. K. VAN°
. AALsT, Voorzitter, A. G. Knormïn, jhr. L. P. D. OP TEN ij
l Nooizr, joosr vg/in VoLLENHovEN, Prot`. Mr. C. vAN Vorrisn-
l Hoven en Mr. j. A. Crnamoisourn, Secretaris, die zich
op 2I September 19114 had geconstitueerd, om mede te 4
werken tot bewaring van een strikte neutraliteit van ons
land in den oorlog, en die aan belanghebbenden adviezen
gaf over hetgeen als bonafide of als gevaarlijken handel _
E - .,.2,,,,. ......