HomeHoe redden wij Europa?Pagina 98

JPEG (Deze pagina), 650.08 KB

TIFF (Deze pagina), 4.70 MB

PDF (Volledig document), 97.07 MB

4- Yi i
[ , 2
?
88 HOE REDDEN WI] EUROPA. D
E
het de gewapende deurwaarder van Europa worden, li
l met het wapen in de hand staande om van twee ll
`l 4 . honderd millioen beschaafde menschen een schuld
, in te vorderen, weerzinwekkend voor het geweten en lj
T het gezond verstand van den Engelschen burger. l
. De indemniteit is de vorm dien dit tribuut in het
· geval van Duitschland aanneemt. Tegenover Rusland
houdt Frankrijk meedoogenloos vast aan zijn eisch
om terugbetaling en erkenning van de reusachtige
l schuld van het Tsaristisch Rusland, die de revolutie i
i verwierp; en daarbij moeten de kolossale schadeloos- l
stellingen gevoegd worden aan buitenlandsche maat-
A schappijen verschuldigd, die fabrieken, ijzerwerken,
i petroleumbronnen en mijnbouwconcessies in Rusland
i` bezaten. Deze eischen zijn ongetwijfeld valide in de _?
l oogen der wet, maar zelfs volgens de wet zou de
Y Russische Republiek een geduchte tegeneisch kunnen z
j . instellen. Onze inbreuk op de neutraliteit in denj
, Amerikaanschen Burgeroorlog, toen Engeland uit ·;
louter achteloosheid den gewapenden kruiser Alabama
l veroorloofde de Mersey uit te zeilen in dienst van Il
~ het Zuiden, kostte het, toen het geval aan arbitrage
onderworpen werd, een boete aan het overwinnend ll
·t A Noorden verschuldigd van drie en een vierde millioen
pond sterling. Op welk bedrag zou een neutraal Hol: Q
3 de boeten en schadevergoedingen stellen door Enge-
jl land en de meeste Gealliëerden verschuldigd voor
hun openlijke en opzettelijke inbreuken op de neutra-
g liteit, door blokkade, bombardementen, militaire ex-
ll! pedities, de verstrekking van munitie en subsidies
aan de verslagen partij, in den Russischen burger-
‘ ' oorlog ? Plaats aan één kant van de Rekening-Courant
de verliezen van geldbeleggers en aandeelhouders en
E aan den anderen kant het lijden en de verarming, de
i ziekten en den strijd, te wijten aan de Engelsche
a
‘ . 2
‘ ‘ 1
el li
,. Qï
lx? s. j j l<
irüq 1, .