HomeHoe redden wij Europa?Pagina 95

JPEG (Deze pagina), 663.29 KB

TIFF (Deze pagina), 4.69 MB

PDF (Volledig document), 97.07 MB

­ l
U D EEN ECHO VAN MALTHUS. 85
_? E {iw
rbracht bevolking geleden in sommige vijandelijke hande-
nor de lingen, zooals de duikbootentochten en aanvallen uit de l
>gelijk­ li lucht. Maar hieraan toe te voegen, zooals sophistische
riviteit. i Gealliëerde rechtsgeleerden gedaan hebben, een aan-
markt l sprakelijkheid voor de toelagen en pensioenen toe-
il van j gekend aan de civiele betrekkingen van soldaten, was
bevol- j een zoodanig gebruikmaken van dictatoriale macht
weinig l als niet waarschijnlijk is dat eenig eerlijk neutraal Hof
et hun g ondersteunen zou. Mr. Keijnes spreekt van een totaal 1
ie van van 2000 millioen pond sterling, verminderd met een i
halt millioen reeds betaald in natura. Dit zou, zonder j
interest een jaarlijksche som van 50 millioen pond i
sterling gedurende dertig jaren bedragen- Zijn schat- ‘
_ ting van wat Duitschland zou kunnen betalen was (
mn In echter gebazeerd. op condities, die waarschijnlijk niet ;
POVCP vervuld zullen worden. Hij nam aan dat het hersteld V j
nd en zou worden in zijn rechten als handelaar op de wereld- `
{Warp ll markt, en dat het zijn groote en winstgevende zaken in l
lt be' den vreemde behouden zou; hij nam verder aan de
ne af reductie van de kolenschatting, een regeling die het toe-
hland gang zou geven tot de ijzerertsen van Lotharingen, de i
aan' ’ scheppingvan een Centraal-Europeesche Douane-Unie,
lt en het op de markt brengen van een groote internatio- _
:l€lUk nale leening om vastheid te geven aan den Duitschen l
ïruên koers en om Duitschland te veroorloven ruwe materialen
’rY_€S· l te koopen. Hoever de Gealliëerden, na een jaar opont-
rlflkê houd het in de richting van deze condities gebracht '
’hCht hebben, zullen wij weten na de meeting te Spa.
Yep Zonder die kennis schrijvend vind ik het moeilijk te ,
i"1€lC gelooven dat, zelfs na een verdere tusschenruimte l
ruwe van twee jaren Duitschland iets van een indemniteit
zerder zal kunnen betalen die het tellen waard is - apart V
msïig tenminste, van een zekere kolenschatting en de in-
Way demniteit van 500 millioen pond sterling, die het al l'
andel, E
betaald heeft. ‘
l