HomeHoe redden wij Europa?Pagina 94

JPEG (Deze pagina), 615.22 KB

TIFF (Deze pagina), 4.69 MB

PDF (Volledig document), 97.07 MB

nt V
ll
l 84 HOE REDDEN VVIJ EUROPA. [1
l .. .. . . l
l moet zijn als Z1]l'l kolenvoorzienmg teru gebracht il
g . . g y~
' , wordt op de helft. ’l‘) De gevolgtrekking ligt voor de
, hand, dat de Duitsche industrie met geen mogelijk- ll
J heid zich herstellen kan tot zijn oude produktiviteit.
Zij zal nauwlijks in staat zijn de inlandsche markt '
· van het noodige te voorzien, zelfs als het peil van ;
komiort zinkt tot dat van de meer primitieve bevol­ j
i kingen van Oostelijk Europa. Het kan zeer weinig ’
l voor export produceeren en de kolen zelve, met hun A
. bij-produkten, zullen bijna de eenige contributie van j
j Duitschland tot de indemniteit zijn.
jp. W De Indemniteit.
Van de indemniteit zelve, als een som gemeten in ,
f duizenden van millioenen pond sterling, is het 0ver~ ­
l ‘ bodig hier veel te zeggen, want het schitterend en Z
helder boek van den heer Keijnes heeft dit onderwerp J
in zijn geheel met een niet tel, evenaren autoriteit be- li ,
i handeld. De heele schatting heeft van den beginne at 1
.; berust op oneerlijken grondslag. Toen Duitschland ä
i J zijn wapenen neerlegde en een wapenstilstand aan- ,
l nam, die het van alle verdere weerstandsmacht be- (
‘, ’; rootde, gaf het zich volstrekt niet onvoorwaardelijk I
l ‘ over. Het gaf zich over op de basis van de Veertien ]
l t Punten, onderworpen natuurlijk, aan de reserves, i g
l' door de Britsche Regeering gemaakt. Een eerlijke 1
li lezing van de Punten en van deze reserves verplicht I
het Duitsche Gouvernement tot herstel van de Ver~ Q
r l woeste distrikten en ook van verliezen door de civiele E
l l *) ,,Duitschland lijdt aan een kompleet gebrek aan ruwe ‘
materialen in bijna alle industrieën. De productie wordt verder 2
i belemmerd door het tekort aan kolen zoowel als het ernstig t
« verval door slijtage van de machinerieënfl "Economie Survey" C
van het Engelsch Departement van den Overzeeschen handel, _
j , l
, pag. 37.
xs Q
j 3
ll'; V
glt Ik .
ll lq r . l n
· ëgtêèk g