HomeHoe redden wij Europa?Pagina 93

JPEG (Deze pagina), 655.55 KB

TIFF (Deze pagina), 4.69 MB

PDF (Volledig document), 97.07 MB

Q . ul
D C] EEN ECHO VAN MALTHUS. 83 en
2 ‘ E" S
lat€n_ zien van dezen eersten post, bedraagt (I) veertien
lgsjng millioen ton, de jaarlijksche opbrengst van vóór den
IS het il oorlog van de mijnen van de Saar en E,lzas­Lotha- p
an de ringen; en (2) een gemiddeld tribuut van vijf en
_ Een twintig millioen ton dat, boven en behalve de boven-
gn gn vermelde hefhng voor herstel, jaarlijks betaald moet
gs ge- worden aan Frankrijk, ltalië en België. (3) Als de
u ge- jl mijnen van Boven-Silezië ook aan Duitschland ont- g
deze nomen worden, zal dit een verder jaarlijksch verlies =
naat- van bijna vier en veertig millioen ion beteekenen. l
Sten- Het is waar dat het Verdrag aan Duitschland het
ga dat lj recht toekent deze kolen van Polen te koopen, maar l
, De als het werkelijk de kolen krijgt, zal de inkoop zijn ·
u in- handelsbalans aantasten. Het netto-resultaat, als wij
gere] l in aanmerking nemen dat Duitschland op zijn ver-
eede i minderd grondgebied minder kolen noodig zal heb- ‘ f
guiet l ben dan vóór den oorlog, zal volgens Mr. Maynard `
die g Keynes zijn dat Duitschland jaarlijks honderd en tien Y
naar millioen ton kolen zal noodig hebben om zijn be- wl
yvau staande industrieën te voorzien, maar dat het in
werkelijkheid gemiddeld slechts zestig millioen ton ;_.
lvau tot zijn beschikking hebben zal; in de eerste jaren
zijn l van den vrede zelfs niet meer dan vijf en dertig mil-
mat- l j lioen ton. « l
guut i l Feitelijk is de steenkoolproduktie van Duitschland
ralië. meer achteruitgegaan dan Keynes schatte, ten deele
van ten gevolge van de slijtage van de mijnbouw- ·
ken, machinerieën en het materiaal gedurende den oorlog,
gaat ten deele ten gevolge van den achteruitgang in phy- `Q
1323 ziek van de mijnwerkers, toe te schrijven aan onvol- l
heid doende voeding, en ten deele ten gevolge van de `J
glyag politieke onrust, die alle Duitsche en inderdaad de ·
uiu- meeste Europeesche arbeiders beïnvloedt. Men be-
gugs hoeft niet veel woorden te gebruiken om te voor-
{ge- A; spellen wat de toestand van een industrieel land `
l
ë ­ ·‘
[2 l
w l
hè ¤ _~·l