HomeHoe redden wij Europa?Pagina 92

JPEG (Deze pagina), 645.92 KB

TIFF (Deze pagina), 4.69 MB

PDF (Volledig document), 97.07 MB

ll i
l l
82 HOE REDDEN WI] EUROPA. I]
lj en zijn Poolsche bewoners, aan Duitschland te laten.
i i En dan moeten wij nog dit hier opmerken. De beslissing
f om de grenzen van Tsjech0­Slowakije niet volgens het lj
ras maar volgens de historie te trekken is een van de
voornaamste oorzaken van de ruïne van Weenen. Een i T
i groot gedeelte van de steenkool van Bohemen en
i Moravië wordt aan den rand van deze provincies ge-
l vonden, die een Duitsche bevolking hebben en ge-
makkelijk losgemaakt kunnen worden. Vele van deze
‘ mijnen zijn in bezit van Duitsch­Oostenrijksche maat-
schappijen en worden bewerkt met Duitsch-Oosten-
l rijkschen arbeid. Het ware rechtvaardig geweest, dat là
~ zij aan Duitsch­Oostenrijk. toegewezen waren. De
l politiek van den Tsjechischen staat is zijn eigen in- l
à dustrieele overmacht op te bouwen ten koste vooral A
van Weenen, en met dat doel heeft hij op wreede
i · wijze den uitvoer van kolen beperkt en daarmee niet
alleen die Oostenrijksche industrieën lamgelegd, die ;
van kolen als beweegkracht afhankelijk waren, maar
ook de productie van staal uit de ertsen, waarvan
`Y Oostenrijk niet onaanzienlijke lagen bezit.
` I Deze annexaties van kolenbeddingen ten koste van I
j _,g het Duitsche ras zouden ernstig genoeg geweest zijn l
J op zichzelve. Het Verdrag echter voegt hier maat-
Q regelen bij voor de heffing van een speciaal tribuut
in kolen ten voordeele van Frankrijk, België en italië. lg
lj Voor zooverre het doel hiervan is de vernieling van
ll de Fransche mijnen door Ludendorft goed te maken, [
V"; is het rechtvaardig. Maar het steenkooltribuut gaat
_ die redelijke grens verre te buiten. Voor zoover deze
I schadevergoeding een grond van rechtvaardigheid
heeft, is zij verantwoordelijkvoor een jaarlijksch bedrag
. ë van twintig millioen ton en deze hoeveelheid zal min-
l der worden, naarmate de Fransche mijnen allengs
j hersteld worden. Het verlies voor Duitschland, afge-
` l
` J
2 li
‘ l 2
{H j l j
# ¤
W-._M gg lb