HomeHoe redden wij Europa?Pagina 91

JPEG (Deze pagina), 664.68 KB

TIFF (Deze pagina), 4.68 MB

PDF (Volledig document), 97.07 MB

l l

i jg E
C] D EEN ECHO VAN MALTHUS. 81
ïïi vii
Jel van maakte den vorigen winter het artikel voor binnen- 2%
net nog landsch gebruik tien shillings per ton goedkooper,
tie van omdat het dit verlies goed kon maken uit de winst
op de te betalen door de Geallieerden. Aan italië verkocht
‘d zelfs Engeland, de vracht erbij gerekend, zijn kolen zelfs ‘
dustri­ tegen £ l2,- per ton. lntusschen hakten te Weenen, Z
n van waar de trams stilstonden en de scholen gesloten
rd om waren uit gebrek aan steenkool, de menschen het §
p deze prachtige bosch nabij de stad om, dat hun trots en
msche genot geweest was, en men kon ze terug zien strom-
’ mili­ pelen, de lange straten door, verhongerd als zij waren,
r1 con- ï onder hun last van brandhout. ,
ioeten De Vredesverdragen doen meer en erger dan dat zij _
zn, dat de Duitsche plannen ten opzichte van de steenkool F
irteurs herhalen. Ofschoon de wensch van Frankrijk om het ,l
Euro- l gebied van desaarvallei zondermeer te annexeeren door ï
n. Het President Wilson met succes weerstaan werd, heeft het «
iet in t de waardevolle kolenmijnen van deze streek gekregen ni
als een doorloopend bezit en het recht om het ge- ·i
in de Ei bied vijftien jaren lang te bezetten. Het lot van Si-
afge­· »·, lezië is nog in twijfel. Het is toegewezen aan Polen,
eerste A met al zijn kolenlagen, maar een plebisciet moet i l
olgde deze beslissing bevestigen. De meerderheid van deze
isme, 3 bevolking is zeker Poolsch, maar het land had nooit il
n ten aan Polen behoord; de menschen zijn tot op zekere `
e ver- hoogte geassimileerd en de cijfers van de laatste ver- _
woor- kiezingen onder het algemeen mannenkiesrecht, heb-
irang ben nooit een meerderheid voor de kandidaten der
istten Poolsche nationalisten opgeleverd. Aan Polen is toe- W
‘ een gestaan in Posen en West-Pruisen groote Duitsche ·
van minderheden te annexeeren, wat het meer dan twee ,'
dien millioen onwillige Duitsche onderdanen zal geven.
ment Er is iets te zeggen voor het argument, dat het niet lj
;taatS_ meer dan billijk zou zijn bij wijze van schadeloos- ‘l
stelling, Opper-Silezië, met zijn onontbeerlijke kolen =`
ä 6
Ii zi

i l
l