HomeHoe redden wij Europa?Pagina 90

JPEG (Deze pagina), 651.20 KB

TIFF (Deze pagina), 4.68 MB

PDF (Volledig document), 97.07 MB

4 v j
80 HOE REDDEN WI] EUROPA. [I
Y
i van den oorlog en het vredesverdrag. Het doel van
?‘ ‘ , het Duitsche kapitalistisch militairisme, toen het nog
[ vol optimisme was, spitste zich op de annexatie van ·
K de noordelijke kolenvelden van Frankrijk en op de ‘
B controle van de Belgische mijnen. Het plan werd zelfs
j · uitgewerkt in een Memorie, door Duitsche industri- 9
1 eelen den Kanselier aangeboden, waarin een van Q ‘
g Frankrijk te heffen indemniteit aanbevolen werd om ‘
deze mijnen aan te koopen. *) Toen de hoop op deze j
ls dingen verdween, vernielde Ludendorfl: de Fransche :
j mijnen. Het doel van deze vernieling was niet mili­ j
1 tair ; het werd gedaan om de industrie van een con- l ~
. current te verlammen. Zij, die het deden, moeten
l dwaas genoeg geweest zijn om te veronderstellen, dat ·
1 · zij daarmee aan hun eigen eigenaren en exporteurs i
l van steenkool de winsten verzekerden van de Euro- E 2
peesche schaarschte die op den oorlog zou volgen. Het i
· kapitalisme, zeg ik nog eens, vindt zijn doeltniet in ll <
overvloed maar in winst. 4
, Wij behandelden hier het eerste Bedrijf in de l
pr vastelandstragedie van steenkool, die nog niet afge- l
1 speeld is. De schaarschte aan kolen, in de eerste 3 1
plaats te wijten aan Ludendorfiils vandalisme, volgde 4
l, ‘, terstond, maar het was niet het Duitsch kapitalisme, ig l
l Q dat ervan geprofiteerd heeft. Terwijl Engelschen ten 4
l . rechte hun verontwaardiging uitdrukten over de ver- l
t' nieling, en royaal waren in hun sympathie in woor- l l
jr? den voor Frankrijk, handelden zij onder den aandrang l
l_ der gebruikelijke kapitalistische motieven. Zij belastten l
li de Franschen met £ 6.- of zelfs meer voor een g
1 ton kolen en dit was niet enkel de handelwijze van 1
een hebzuchtige industrie. Steenkool was heel dien 1
1 tijd onder controle, en het Engelsch gouvernement l
) *) Er is geen bewijs, dat verantwoordelijke Duitsche staats- 1
‘ lieden zich met dit plan vereenigden. ä
X
A l
l
iasliii BX. à
Yaxlk £;.ï.ïzz;.-.rzr er .34 ­­~ K-- ·~‘-