HomeHoe redden wij Europa?Pagina 9

JPEG (Deze pagina), 530.14 KB

TIFF (Deze pagina), 4.50 MB

PDF (Volledig document), 97.07 MB

’ r ' ‘’’’ “’"` ’’’’ "* ’ ‘ ’ ""' "' ""’ ’“"" "”"`”"""""""­`°7'°T'°`°"r’°°'*`

[J V VOORWOORD Vll
nationalisme en over de verandering, die door en na
den oorlog opgetreden is in de verhouding tusschen
de stad en het land, werpt hij nieuw licht op deze
kwesties. Maar het is niet het minst aan de uiteen-
zetting van de wijder geestelijke en zedelijke invloeden
van het Vredesverdrag en de bespreking van de ver-
schillende wijzen, waarop Europa uit het moeras kan
opgeheven worden, dat dit werk zijn beteekenis dankt.
t Brailsford is een groot reiziger en heeft sedert den
oorlog ook meer dan één onderzoekingstocht in Midden-
en Oost­Europa gemaakt. Van de feiten, die hij ons
meedeelt, heeft hij door eigen ervaring de draagwijdte l
en beteekenis leeren kennen. Als hij van de hongerende
kinderen en de muziek van Weenen spreekt, dan
voelt men onder zijn woorden het deelnemend hart
van den mensch, die het lijden dier kinderen gezien
heeft en de blijheid dier muziek weet te waardeeren.
Ik vrees dat ik er niet altijd in slaagde volkomen
recht te doen aan de korte, rake zinnetjes van dezen ·
uitnemenden stylist, zinnetjes in hun pittigheid en de l
volheid van hun inhoud uit het zaakrijke Engelsch
; dikwijls zoo moeilijk over te brengen in een andere
taal. Maar toch hoop ik er wel in zoodanige mate
i ‘ recht aan gedaan te hebben, dat de ernstige lezer dit
; boek niet uit de hand zal leggen zonder iets aan be-
: grijpend weten d. i. wijsheid gewonnen te hebben.
i
‘ L o n cl e n, December l920. j. DE. GRUYTER.
r
II
I '
e
d ,
w
l
M i i J