HomeHoe redden wij Europa?Pagina 89

JPEG (Deze pagina), 690.58 KB

TIFF (Deze pagina), 4.73 MB

PDF (Volledig document), 97.07 MB

2
ix . ‘ ë
U D EEN ECHO VAN MALTHUS. 79 jj
l -·­··-·---·­m Eu
ändsche 3 Het was de overvloed van steenkool in Duitsehland Ef
çn, dat ) evenals in Groot-Brittanje, die ten grondslag lag aan l
dïgê be- j zijn indrustriëelen voorspoed en het in staat stelde een
‘hZOI?Cl€r bevolking te voeden, veel grooter dan waarin de ‘
YZ1eke g voedingsmiddelen van het eigen land konden voor- .
ioor hét zien. Steenkool beteekent rijkdom en macht, en het j
met de steenkool-motief klinkt uit heel de wanklankige muziek 3
elf E .
teruggebracht van 40 op 24 millioen ton per jaar. Dit cijfer gaat L
FSC 1 ' het verlies dat Frankrijk geleden heeft door het vernielen van '
Ct {611- J zijn' mijnen nog verre te boven. Het Verdrag stelt dit op een j
naam maximum van 20 millioen ton jaarlijks, maar de geheele gemid- ë
jap of delde opbrengst van deze mijnen vóór den oorlog schijnt slechts
ä d j 9 millioen ton geweest te zijn. Dat bedrag wordt meer dan
['n_ el l gedekt door de opbrengst van de Saar-mijnen {I3 millioen ton).
·dIg€l’1; De Duitschers beweren (ik haal aan zonder mij voor de juist- _§
eenen, f heid van hun cijfers aansprakelijk te houden) dat zelfs dit ver- fl
. h minderd tribuut, de herleving van hun industrie zal onmogelijk J
* ` " ' z
6. TDS, li maken, daar er naar hun zeggen slechts 29 percent beschik
8 dêor baar blijven van de hoeveelheid kolen, die het vóór den oorlog ;
I- j voor industriëele doeleinden verbruikte. De Overeenkomst, "e
i terwijl ze Duitschland een leening aanbiedt met de geleverde ‘
ä kolen als onderpand (een transactie, die ik niet begrijp), stelde '
ä den prijs vast. waarop zij berekend zullen worden als deel van
de indemniteit, - met een schandelijke onrechtvaardigheid. De J
kolen prijs op de wereldmarkt is f6.·-­ per ton. lnplaats daarvan
zullen de kolen berekend worden tegen den artificiëelen Duit- A
schen prijs van ongeveer £ l.l0.0 plus 5 mark. Dat beteekent,
te Spa min of meer, het verviervoudigen van den tijd en de inspan­ .
onnen ning noodig om de indemniteit te betalen. lntusschen werken
meer j de mijnarbeiders van den Ruhr dagelijks acht uren en tien ‘
Over- i minuten en worden verzocht nog negentig minuten langer te
rhalve werken - een tienurige werkdag bijna. j
OT de De Duitsche werkeloosheidcijfers zijn inmiddels gedurende li
Chalk den zomer sterk naar boven gegaan. De ,,Economic Review" E
lstrikr van het Engelsche Departement van Overzeeschen Handel (pag.37) ,
kheid Crkent het tekort aan kolen in Duitschland, het totaal gebrek {
Clen aan ruwe materialen in bijna alle industriën, geeft een lijst van .«
1- belangrijke fabrieken die tijdelijk gesloten zijn, en constateert
fting, (pag. 42) dat de buitenlandsche handel van Duitschland ,,tegen- ~.
drag woordig zoo goed als niets beteekentdl N
l