HomeHoe redden wij Europa?Pagina 88

JPEG (Deze pagina), 641.46 KB

TIFF (Deze pagina), 4.73 MB

PDF (Volledig document), 97.07 MB

, r ;]
if 1:
l 78 HOE REDDEN WI] EUROPA. C] E [
ä l ‘
oorlog. De heer Benes, de Minister van Buitenlandsche
t Zaken van Tsjecho-Slowakije zeide kort geleden, dat j <
M Weenen bestemdis de helft van haar tegenwoordige be- 3 x
volking te verliezen. Bevolkingen sterven niet zonder l
p. weeën bij millioenen tegelijk. Degeestelijkeien phyzieke ‘
B doodsangsten, die Weenen doormaken zal, voor het ; 1
l · een niveau bereikt heeft, dat overeenstemt met de r
l ambities van den Tsjech, beteekent een meer gerekte
l en meer afschuwelijke hel dan de oorlog zelf was. ?
Het is niet de overleving van de meest geschik­
lx ten, die door dit proces bevorderd wordt. Het teu- ,
dale en agrarische Roemenië, tegenover welks naam
geen enkel feit of succes in letteren, wetenschap of
t kunst opgeteekend staat in de geschiedboeken der
3 beschaving, zal gedijen en zich vermenigvuldigen; Q
N Het is de wetenschap en de muziek van Weenen, g
t deze enkele stad, die ons vanaf Haydn tot Brahms,
‘ meer dan half onze schatten aan geluid gaf, die door j
V de vredes­regeling ten doode zijn opgeschreven. `
l
i
j Kolen.
l lVlen zou heel dit bevolkingsprobleem in kolen
{
+ kunnen voorstellen.
i ä 3
ë l *) Terwijl boek door de PCIS gaat is (JB conferentie te Spa.
j beëindigd (juli I920). Zij is op een wat steelsche wijze begonnen
E r met de besnoeiing van het Verdrag en heeft een wat meer
`· menschelijke betrekking geopend tusschen overwinnaars en over-
wonnenen. De periode van naakt geweld is overigens allesbehalve j
' geëindigd, want de handteelcening van de Duitschers voor de
lil ,,OVCr€CnkOIHStCnl, werd slechts VCl'kI`Cg€I`l (lOO1' Maarschalk
' Foch er bij te halen en met de bezetting van het Ruhrdistrikt
` « te dreigen. Ik blijf sceptisch gestemd betreffend de mogelijkheid
van Duitschland om, bij den tegenwoordigen stand van den
klassenoorlog, een onpartijdige ontwapening door te voeren- iig
_ Wat kolen aangaat is de ongerijmdheid van de schatting,
vastgesteld door het Verdrag, erkend geworden en het bedrag
l
l
‘ 3
t r tl
{tl V Er
» At _.­a
`ä,;z·;·­'ï--~h’ï