HomeHoe redden wij Europa?Pagina 86

JPEG (Deze pagina), 650.95 KB

TIFF (Deze pagina), 4.71 MB

PDF (Volledig document), 97.07 MB

ij (
M l
76 HOE REDDEN WI] EUROPA. [Q! l
;
buitenland ontvangt, vermindert het surplus, dat be-
‘ schikbaar kan gesteld worden voor de indemniteit, en ,
i' zoolang de mark het bijna waardeloos circulatie­middel
1 blijft, als thans het geval is, moet de bevolking van r
‘­ Duitschland een ongeëvenredigd bedrag in arbeid voort- j
, brengen om dit buitenlandsch voedsel in te koopen
· en de kosten van het transport ervan in buitenland- l
sche schepen te betalen. Erger staat de zaak nog in l
l Oostenrijk, waar tengevolge van de depreciatie van
i de Kroon, zelfs bekwame werklieden, in onze gelds­ ,
l` waarde berekend, slechts ongeveer twee stuivers per
uur verdienen. Wat dit in menschelijke waarden be-
Q duidt, kan men zich voorstellen. Om een brood, van
l Amerikaansch meel gemaakt, te verdienen, behoeft
l de Engelsche werkman slechts een deel van een uur ll
l te werken. Maar een Ooostenrijksch of een Duitsch
ik werkman moet voor eenzelfde belooning in buiten-
‘ landsch voedsel verscheiden uren werken. Zelfs op
l die wijze is het probleem der betaling niet opgelost. ii
A Tot nog toe heeft Duitschland buitenlandsch voedsel
ingevoerd*), ten deele door zijn schaarsche goudreserve j
te gebruiken, ten deele door schulden te maken en
j O ten deele door kolen uit te voeren, waarop, volgens
l een strenge toepassing van de wet, de Geallieerden
, ’ , prioriteitsrechten hadden. Mocht het ooit zich ernstig
l l gereed maken de indemniteit te betalen, naar den
pï maatstaf door de Geallieerden bedoeld, dan is moei-
_· lijk te zien hoe het iets kan uitgeven voor den inkoop
Ff van buitenlandsch voedsel.
j ` Wat moet er dan worden van de vijftien millioen
fl menschen, die in de dagen vóór den oorlog leefden
i ;
*) Het ,,Ekonomisch Overzicht" van het Engelsch Dept. van
Overzeeschen Handel acht den invoer van voedsel door Duitsch­ j
i land noodzakelijk, maar zegt ,,het is niet mogelijk voor Duitsch­ i
j' land daaraan te voldoen". _ . lp
!
.; ' ii
l' Q
t"' `_""