HomeHoe redden wij Europa?Pagina 85

JPEG (Deze pagina), 582.01 KB

TIFF (Deze pagina), 4.69 MB

PDF (Volledig document), 97.07 MB

ä l
ä
-··· ä
E o al
n. xx/ar j E er
is juist t r
alingen l
stellen
als de HOOFDSTUK lll. .
. Maar «
is tOCl’1 EEN ECHO VAN MALTHUS.
Amen- ' @
Ljçrialê Het was te midden der ervaringen van de Napoleon- l
mm als tische worsteling, dat Malthus onze grootvaders veront-
nmmg l rustte met zijn somber opstel over de bevolkingskwestie. E
m ZPU Een andere algemeene oorlog heeft ons dit probleem
ltratms J in een nieuwen vorm ter oplossing gebracht. Het is i
_°O"lOg niet een gierige natuur of een vruchtbare mensch, die ,
mdmg j dit probleem in zijn huicligen vorm geschapen heb-
maakt ben, maar de perverse werkingen der staatkunde. En- gä
`{9lk€” kele zinnen zijn voldoende om het in zijn eenvou­ l
md dc digste elementen te doen kennen. Vóór den oorlog f
stelde zijn wereldhandel Duitschlancl in staat geiabri- .1*
l ceerde goederen uit te voeren op een schaal die het eé
vooroorloofcle voedingsmiddelen in den vreemde te '_
koopen voor ongeveer vijftien millioen van zijn be- `
l volking. Zijn wereldhandel is vernietigd geworden l
door den vrede. Als hij tot op zekere hoogte herleeft, _;
kan dat niet zijn op den grondslag van een goederen-
ruil. De beteekenis van een indemniteit is, in concrete ‘V
termen, dat de natie die haar te betalen heeft, goe-
deren uit moet voeren ten behoeve van de overwin-
j naars zonder het equivalent daarvan in ingevoerde l
goederen terug te ontvangen. Een zekere invoer, zij
het slechts van ruwe materialen, moet natuurlijk plaats ‘«
hebben, maar het is slechts door het surplus van uit- l
ll voeren over invoeren dat Duitschland, jaar op jaar,
de schatting betalen kan, die de overwinnaars het
_ï opgelegd hebben. Elke kilo koren, die het van het lg
á ‘
iï .

ä V
?