HomeHoe redden wij Europa?Pagina 83

JPEG (Deze pagina), 685.70 KB

TIFF (Deze pagina), 4.68 MB

PDF (Volledig document), 97.07 MB

l
ii l
{
D ` U DE CONCENTRATIE`. VAN DE. MACHT. 73
lêggêïs p kunnen aanvullen, wat zij uitgeeft. Zij schikt zich in uit
lbêïaal jr hooge belastingen met betrekkelijk goed humeur. Dat
`d· Hêt geldt ook van de Duitschers. Het is de geestesgesteld- -
leidde il heid van den ondernemenden, industrieëlen mensch ;
Smê te l De Franschen, minder speculatief, meer vasthoudend ,
E Vak- in het samengaan van hun bezitizijn bang, voor- rl
itaking ig zichtig en bevreesd in het uitgeven ervan. Belasting l
Werden, veroorzaakt hen een soort physieke pijn. Zij zullen
rat van hun Europeesche politiek niet wijzigen zonder ook in ,
ECE tc de toekomst hardnekkige pogingen te doen om zich
isen of ll met geweld van hun oorlogsschatting meester te maken. 4
steeds Kan, als de Alliantie ten slotte uiteenspat, of op"
g· Hêï houdt meer dan een nominaal bestaan te hebben, de · ,
leven Volkerenbond haar vervangen? A
EC OP- g Er is veel waarheid in de bewering van Britsche l
cnceaui Ministers dat in den tegenwoordigen staat van de
en op- wereld de Bond niet ,,effektief optreden), kan. De E
rvoor­ 1 reden echter ligt niet in zijn jeugd en onrijpheid. De r
.t1ona- reden is dat de Bond deze Verdragen niet zou kunnen N;
Briand gl ten uitvoer leggen. Hij zou moeten beginnen met een ’$·
klin- zoo drastische herziening van deVerdragen, dat niets ‘_
liticus van hun oorspronkelijken geest erin overbleef. Dat, ‘
zeerd, echter, sluit de macht tot bevelen in zich, zooals de l
llitiek, Geallieerden die bezaten in de eerste maand van de _;
n zijn overwinning, of anders een algemeene geest van rede-
zijn lijkheid in Europa. Onder dezen Bond, zooals die ,‘_
1 voor thans ingericht is, kan één stem tegen in den Raad
dezen elke verandering tegenhouden en zelfs als de Raad
>uver~ tot een unanieme beslissing kwam, zou het niet ge- ;
7€¤ ïê makkelijk zijn zelfs de kleinere Geallieerden te dwin- ll
Cning gen. Europa had een begin van liberale beweging,
ichei- kort na de aankomst van Mr. Wilson te Parijs. Die l
krijk. kans is voorbijgegaan en zal misschien niet terug- bl
rteert l keeren. Ook is het niet waarschijnlijk dat, als Amerika
k zal eventueel tot den Bond mocht toetreden, het dit doen "
= ,-1
E
E .l
Li .