HomeHoe redden wij Europa?Pagina 82

JPEG (Deze pagina), 662.65 KB

TIFF (Deze pagina), 4.68 MB

PDF (Volledig document), 97.07 MB

72 HOE REDDEN VVU EUROPA. D ` |
1 natie van kleine boeren­eigenaren en kleine beleggers p j
`, ondanks haar Republikeinsche vormen, nooit liberaal ,1 j
U kan zijn in den Britschen zin van het woord. Het j
1 schitterend talent van den vermoorden jaurès leidde li Z
’ er ons toe de macht van het Fransche socialisme te l L
overschatten. De dwaasheid, die de Fransche Vak- ;
' vereenigingen tot de jongste algemeene werkstaking Q ;
bracht, en het gemak, waarmee zij verpletterd werden, ·
l waarschuwen ons dat het industrieële proletariaat van i
1 dit land veel te zwak is om een omkeer teweeg te «
.. brengen in de politiek van de regeerende klassen of ;
l deze zelfs maar te temperen. ln aantal zal het steeds
1 overstemd worden door de landelijke bevolking. Het i
p merkwaardige van het Fransche parlementair leven l `
l is, dat sedert den val van M. Caillaux, de eenige op-
positie van beteekenis, eerst tegenover M. Clemenceau i I
en later tegenover M. Millerand, die van ervaren op- 1
1 portunistische politici geweest is, die voelden of voor- ï 1
gaven te voelen een nog vuriger en roekeloozer nationa­ 1
lisme dan het hunne. Vanaf M. Poincaré, M- Briand. 1 1
1 en M. Barthou onder de ouderen tot M. Franklin- 1
V Bouillon onder de aspiranten, heeft elk politicus ·
buiten betrekking het Gouvernement gekritizeerd, <
1 j niet voor zijn veeleischende en zellizuchtige politiek, 1
i maar voor zijn zwakheid in het opleggen van zijn «
1 l wil, hetzij aan zijn Gealliëerden, hetzij aan zijn
‘ vijanden. Het tegengesteld verschijnsel doet zich voor 1
` in Engeland. Een terugkeer tot matiging is in dezen <
1 toestand moeilijk te voorzien. Geen Fransch Gouver~ 1
U nement durft den belastingbetaler in de oogen te 1
l zien met het nieuws, dat hijzelf de oorlogsrekening ;
i betalen moet. Direkte belasting, zelfs de meestbeschei­
den, is een nauwlijks gedulde nieuwheid in Frankrijk. i
De Engelsche bezittende klasse wint en verteert I
op groote schaal in het geloof, dat zij makkelijk zal 1
·I
11 · xl
jkl ( " gl
:;t­;:zï ze "’