HomeHoe redden wij Europa?Pagina 80

JPEG (Deze pagina), 607.14 KB

TIFF (Deze pagina), 4.67 MB

PDF (Volledig document), 97.07 MB

G
ïl
j 70 HOE REDDEN WI] EUROPA. I]
voorschrijven. Maar zelfs als de Bond gehandeld en
,, snel gehandeld had, zou, vragen wij, een Raad saam~
gesteld uit officieele personen, die op één uitzondering
T na, gebonden zijn Polen te beschouwen als een Ge-
l allieerde, bij mogelijkheid een onpartijdig oordeel
I kunnen uitbrengen in een dispuut tusschen dezen
, Ceallieerde en Rusland?
j Er kan geen Volkerenbond zijn zoolang deze Alli
T antie blijft bestaan. A
l De toekomst der Alliantie.
i De toekomst der Alliantie te voorzeggen zoui een
l gewaagde proefneming in de voorspellingskunst zijn.
, ­ De bedoeling haar te onderhouden als het fundament
l van Europeesch staatsleven is met nadruk geprocla­ l
meerd, maar het is duidelijk dat haar wielen niet =l
glad loopen. De oneenigheden tusschen Londen en
Parijs over de Duitsche indemniteit, het Turksch
Vredesverclrag, en de verhouding tot Rusland, zijn
dingen van algemeene bekendheid en dagelijksche
j commentaar. ltalië, vreezend voor bankroet en revo-
. lutie, met bittere grieven tegen de beide sterker Ge-
4 alliëerden, zich openlijk gereedmakend voor een ver-
zoening met Duitschland en Oostenrijk en in zijn
. komplete ontgoocheling zich keerend tot den staats~
man die het neutraal had willen houden in den oorlog,
_ heeft zich in zedelijk opzicht afgescheiden van de
Alliantie. Met de benoeming van Signor Giolitti tot
Premier, heeft het ontslag genomen als overwinnaar.
De Alliantie rust nu op den brozen band van belang
en vrees, die nog in zekere mate de Regeeringen van
Groot-Brittanje en Frankrijk vereenigt. Haar macht
wordt zichtbaar minder. Zij heeft een Duitschland
l
il. eg?
.,=_ ,
ll . ·
EJ E
‘*¢¤§,;;L§Q.,.-1;:.;;:;::: r= ­·<~»==- W