HomeHoe redden wij Europa?Pagina 8

JPEG (Deze pagina), 610.54 KB

TIFF (Deze pagina), 4.51 MB

PDF (Volledig document), 97.07 MB

Vl VOORWOORD U
En beide boeken van Brailsford staan ook in het
nauwst en meest harmonisch verband met de verschil-
lende brochures en artikelen, waarmee hij bij het begin
en in het verloop van den oorlog tegen het jingoïsme te
velde trok en voor een redelijke oplossingin den strijd om
der wereld oppermacht ijverde. ln die donkere dagen,
waarin een verstikkende atmosfeer van moord en ver-
nieling over Europa hing, Was zijn woord in brochure
of weekblad velen een troost en bemoediging, vallend l
als een lichtstraal in een nacht van algemeene ver-
dwazing en primitieven hartstocht. Want daaruit bleek
dat alle zin voor menschelijkheid en waarheid, of
juister misschien alle hooger menschkundig inzicht
niet uit Engeland verdwenen was.
Onder de kleine groep mannen en vrouwen, die in
die dagen zichzelf durfden of konden zijn, muntte hij
uit als een strijder, die steeds het redelijk begrip en
overleg stelde tegenover geweld en onverstand, een
constructieve, scheppende geest. En gedurende de
lange jaren van den oorlog heeft hij niet opgehouden
zijn waarschuwende stem te doen hooren tegen de ·
langdurige voortzetting daarvan en de onverzoenlijke ,
houding der Gealliêerden.
,,l"loe redden wij Europa') is in zekere opzichten ;
, een aanvulling van het zulk een machtigen indruk
gemaakt hebbend werk van Keynes. ,,De ekonomische j
gevolgen van den Vredei`. Minder gedetailleerd in
zijn Finantiëele beschouwingen gaat het verder in al- l
gemeen, wijsgeerigen zin, omdat het zich niet louter 4
op ekonomisch terrein beweegt, maar ook de politieke
en militaire toestanden en aspekten van het heden-
daagsch Europa in zijn vizie betrekt. Vooral met wat
Brailsford zegt over de noodlottige gevolgen van dat ·
in een groot gedeelte van Midden-Europa, onder de
satellieten der Gealliëerden, thans hoogtij vierend I
__ g _ _ _