HomeHoe redden wij Europa?Pagina 79

JPEG (Deze pagina), 685.11 KB

TIFF (Deze pagina), 4.68 MB

PDF (Volledig document), 97.07 MB

l l
l
T;
‘$ ä
ä ä D DE. CONCENTRATIE VAN DE MACHT. 69
J ix
loof MO- voerenden was bankroet en halfverlïongerd. Zij streden
tc doen over terrem, dat berbaaldelrjk verwoest 1S door oorlog 4
cmm. ,1 en burgeroorlog, door revolutre en pogroms. Volgens ‘
en Rus- den Drrecteur van het Ameukaansclre ­Roode­Kru1s
gwn, dat waren er n1et m1nder dan een kwart-m1ll1oen gevallen ·';
bestaan van l1onger­typl1us aan den Poolsclïren kant (met ge-
nilitaim rekend den ·RuSSlSCl1€H) van de SlII'1]dll1'11C. g
T hij ge- Toch wexgerde Lord Curzon, 1n antwoord op het 2
Hen aan beroep van Lord Robert Cecrl, de maclnneme van g
als een vä den Volkerenbond 1n bewegmg te zetten om dezen f
hij niet oorlog te voorkomen of te stopoen.',,E.lke oorlog of à
Slechts bedre1g1ng met oorlog wordt h1erb1] verklaard een 4
T, zal BI zaak te z1)n, dre den heelen Bond aangaatlen de Bond ·
Ort heel moet zulke maatregelen treflen als lu] W1]S en werk: Q
Een om dad1g oordeelt om den volkerenvrede te waarborgen
tengen. Zoo lu1dt bet elfde Artxkel van de grondwet van den wi
de AP Bond. Men behoeft n1et te debatteeren over het raad- ‘
1 heeft sel, waarom 1n d1t geval de Bond geen maatregelen
Tin gcï nam, als h1er voorgesehreven z1]n.nE.ngeland voorzag ·«
liuêndê de Polen van mun1t1e en Frankrrgk zond kanonnen
Ogê en en mstructeurs. De Eerste lVl1n1ster van Engeland, nl
yanning door den Poolschen 'lyhmster van Bmtenlandsclïc à
d in de Zaken gevraagd of ln] hem raadde. dezen aanvalite v
en Cen ondernemen, antwoordde dat lu] wergerde van advxes
kan hij te dxenen. H1] w1lde z1]n veto met op het avontuur g
spiuen zetten en stelde er z1cl1 mee tevreden te zeggen, dat
usland f als de Polen dezen oorlog maakten, zn het doen moes- r
klank- ten op hun e1gen verantwoordel1]khe1d. l­let spreekt
eit dat vanzelf, dat Mogendheden che als Geallreerden toe-
urèndê staan, dat een oorlog mtbreekt, en den aanvaller steu­
hmaat gï nen met materxeele hulp, als Leden van den Volken- J
Oëdigé bond, d1en bond met gebrmken kunnen om eaan den
Polen E oorlog een emde te maken. De Bond zalm zulke
it Veld gevallen gebrmkt of met geteld worden, naarmate de
Strüch belangen en berekemngen van de Geallxeerden bet Lg
{ .
? l
jg! Q
L; g g Y