HomeHoe redden wij Europa?Pagina 78

JPEG (Deze pagina), 658.08 KB

TIFF (Deze pagina), 4.68 MB

PDF (Volledig document), 97.07 MB

vg
1 `x
E 68 HOE REDDEN WI] EUROPA. Q ii
i
A streken gewonnen had. Finantieele controle door Mo- Z
U gendheden die beginnen met zulke eischen te doen (
. gelden, kan niet anders dan exploitatie beteekenen. (
A Het incident van den Poolschen oorlog tegen Rus- J
land was slechts noodig om het bewijs te leveren, dat 1
' een volkerenbond, zoolang hij een kwijnend bestaan l
l voortsleept in de schaduw van een groote militaire 1
F Alliantie, het werk niet doen kan waarvoor hij ge- l 1
schapen werd. Het zou een te enge grens stellen aan (
h het doel van den Bond dezen te definiëeren als een (
l organisatie om oorlogen te voorkomen, Als hij niet il I
l meer dan dat ware, zou hij veel minder zijn. Slechts ,
l in zoo verre hij zich nuttig maakt voor den vrede, zal er ;
l naar geluisterd worden in een oorlog. Hij behoort heel (
A ons internationale leven te doordringen niet alleen om ­
. euvelen te voorkomen, maar om weldaden te brengen. i
Zijn meest noodzakelijke plicht als waarop de Ar~ ‘
beidspartij van den aanvang af aangedrongen heeft, Q
behoorde het rantsoeneeren van ruwe mate` lvn ge~ (
l weest te zijn, naar de behoeften der verschillende (
industrieele volkeren. Dit schijnen thans hooge en (
l onbereikbare verlangens en het vereischt inspanning ·
ons het feit in gedachte te roepen, dat de Bond in de 2
ig eerste plaats gegrondvest werd om aan oorlogen een 1
i einde te maken. Zelfs die elementaire functie kan hij Q _
’ niet volbrengen. Men behoeft geen tijd te verspillen
` om te betoogen, dat de Poolsche aanval op Rusland Q I
l een roekelooze agressie was, ingeblazen door krank­ `
: zinnige ambities. Dat doet niet ter zake, Het teit, dat _
den bond aanging, was, dat deze oorlog gedurende
den winter onderbroken door het Russisch klimaat, jg I
weer uitbrak in de lente na de meest overvloedige (
waarschuwingen, Het was geen kleine oorlog. Polen S
t had meer dan een hall: millioen mannen in het veld j ·
t en Rusland misschien meer. Elk der beide strijd-
l
ir ‘
irl { ‘
' tg
§,.lïL__£;J~‘M~Y;”f§;?__{_ r ...,.,...-.·.-··""‘"` · i