HomeHoe redden wij Europa?Pagina 77

JPEG (Deze pagina), 681.54 KB

TIFF (Deze pagina), 4.67 MB

PDF (Volledig document), 97.07 MB

. ‘ «
E .
·­­- il
Cl ¤ DE CONCENTRATIE. VAN DE MACHT. 67
_; F3
.6 van beschermer aan de Syriërs op, die op zijn bescherming
ioofd- niet gesteld zijn en ze weigeren. Aan den anderen ·
angen jj kant verzuimt het een beschermer aan te wijzen voor
geen de Armeniërs, die er om roepen in hun nood en ge- ._
.n het jj vaar. Het beleedigt op roekelooze wijze de godsdien-
gvan stige gevoelens der Moharnmedanen, maar het ver- j
or de zuimt eenige Christelijke sympathie te toonen voor j
n alle de meest beklagenswaardige van alle slachtoflers van j
ndere de Turken. Ten slotte blijkt er duidelijk uit, hoe ge-
jij als ring de rol is, die de Ceallieerden plan hebben over ‘
e het te laten aan den Volkerenbond. De drie voornaamste l
; was Geallieerden, en niet de Bond, zullen het politie-toe- g
rn het zicht uitoefenen op de Zeestraat van Turkije. Het zijn ,
zlijker weer dezelfde drie Geallieerden, die heel het Hnan-
bben .; tieel systeem van Turkije zullen controleeren, door Qï
land, l middel van een permanente Commissie. De commissie ï
n de 3 zou, als het verdrag ten uitvoer gelegd kon worden, g
zh op zelfs in inwendige aangelegenheden het bestuur over .."
enoot _. Turkije voeren, even absoluut als het Britsch gezag iz
S Egypte bestuurde vóór den oorlog. Geen belasting-
iolke- budget kan bindende kracht verkrijgen, geen belas-
rblik ting- of douane-recht mag geheven worden zonder
rksch haar toestemming. Er was veel te zeggen voor het ri
1 het beginsel Turkije, ten minste voor zekeren termijn,
irkije onder internationale controle te plaatsen. Datdenkbeeld jj
5 van zou echter slechts aanbevolen kunnen worden, als wij
door eenige zekerheid hadden, dat deze controle belangeloos 1
crclen fl zou zijn Hier echter is een voorstel de regeering van ,g
laan Turkije in handen te geven van drie Mogendheden, ll
ir uit 3 die het openlijk opsnijden in zones van ekonomische ·`*
telijk exploitatie. Frankrijk en Engeland verdeelen onder Qi
ir uit elkaar de olievelden van Mesopotamië. italië deelt
ën in met Frankrijk in de kolenvelden van Eregli en bezet
eden Adalia­ Alle drie nemen de belangen en concessies lil
itigd. over die de Duitsche ondernemingsgeest in deze el
il ‘
’ä