HomeHoe redden wij Europa?Pagina 76

JPEG (Deze pagina), 663.38 KB

TIFF (Deze pagina), 4.67 MB

PDF (Volledig document), 97.07 MB

l J
ä v ‘ ­
’ 66 Hoi; REDDEN wu EuRoPA. Cl C
i _`ï "i`ï `_`___ ` ll ’
men tot een beslissing komt, er gewoonlijk eene van l
U handel. Er kan in zulk een Geheimen Raad, die hoofd- r
· zakelijk bestaat om de in conllikt komende belangen Ml le
A der voornaamste Geallieerden af te wikkelen, geen c
sprake zijn van een grondige overweging van het x
' algemeen welzijn, en geen werkdadige beperking van s
het egoïsme van de eene Geallieerde macht door de 2
l andere. Dit is de funclamenteele ondeugcl van alle c
Allianties. Zoolang de eene Geallieerde de andere c
5 noodig heeft, kan er geen sprake van zijn, dat hij als r
t een streng zedemeester zal optreden. Gedurende het t
i bestaan van de Entente van vóór den oorlog was (
Engeland officieel blind voor alle euveldaden van het 2
l Tsaristisch Rusland. Als Engeland, of, wat duidelijker v
_ is, Frankrijk thans Polen meent noodig te hebben t
als een Hslagboom" tegen Rusland en Duitschland, r
dan kunnen Engelschen zich niet veroorloven de 2
Poolsche onderdrukking van de Joden te tragisch op 2
te vatten. Vat men van een geallieerd bondgenoot l
l vraagt is bajonetten, niet deugd. j li
[ Dat het overwicht van de Alliantie op den Volke- l:
l renbond als permanent bedoeld is, toont ons een blik tx
l op het laatste der Vredesverdragen. Het Turksch li
j Verdrag, is in menig opzicht het slechtste en het lc
; meest ongerijmde van de serie. Heel Turksch Turkije c
A is in gewapend verzet ertegen en de uitvoering van 2
ii dit verdrag kan slechts bewerkstelligd worden door e
t een anderen oorlog, waarvoor de grooter Geallieerden z
i den wil en de middelen missen. Het doet geweld aan il
i het nationaliteitsbegrip door het Grieksch bestuur uit l cl
i te breiden over gewesten, in het bizonder Westelijlc e
Thracië en het Achterland van Smyrna, die, naar uit e
onlangs gedane onderzoekingen van ambtenaren in n
dienst van Geallieerden bleek, slechts minderheden Z
p van Grieken bevatten. Het dwingt een gevolmachtigd. 0
1 '
Jill V` E
E"‘ < i
2 A @
·· 4: ___,____A...,.­ »~..­._,,.___;_ zee, . . ­ Y