HomeHoe redden wij Europa?Pagina 74

JPEG (Deze pagina), 660.15 KB

TIFF (Deze pagina), 4.69 MB

PDF (Volledig document), 97.07 MB

nl 1
%
?___,._,._,__,_.._._......_à
64 HOE REDDEN W1] EUROPA. D
j l ·
den Raad heeft, Spanje, is waarschijnlijk gekozen 1
1, omdat hij minder dan anderen geacht kan worden 1
door een belanglooze en humane politiek die der j
‘ Geallieerden te zullen dwarsboomen­ 1
i Het nootlottig bezwaar tegen den Raad der Gealli­ 1
1 eerden is niet alleen dat hij slechts de overwinnaars j
1 in den jongsten oorlog vertegenwoordigt, en slechts 1
1 drie er van. Het voornaamste bezwaar er tegen is dat 1
l hij saamgesteld is uit lieden, die slechts als door een ]
l wonder een belanglooze en onpartijdige opinie kunnen 1
Y vormen over de kwesties, die hun ter behandeling 1
i gegeven worden. De Eerste Ministers van Croot­Brit- 1
1 tanje, Frankrijk en italië zijn mannen, wier dagelijk­ 1
1 sche gedachten noodzakelijk en in de eerste plaats, Pl 1
in beslag genomen worden door de belangen van hun 1
eigen volk. Kunnen mannen, die elk uur van elken 1
dag bezig zijn de ekonomische en strategische ver- 1
grooting van deze drie mogendheden te bevorderen, 1
` zich van deze ideën-wereld losmaken, om die quasi-
i judiciëele onpartijdigheid te gaan betrachten, zonder gi 1
welke een internationale Raad slechts een spotternij ]
kan zijn? Het is ondoenbaar.. vi <
t Het feit is dat de Opperste Raad der Geallieerden f ]
. werkt volgens de lijnen eener geographische verdeeling 1
j , van belangen als gebruikelijk tusschen Ceallieerden. 1
4 1
*) Dezelfde tegenwerping kan gemaakt worden tegen den Uit- g
voerenden Raad van den Volkerenbond. Als het ooit mogelijk 1
, is iets wezenlijks van den bond te maken, dan zijn twee consti-
­ tutioneele veranderingen noodzakelijk: (l) De Vergadering be- 1
hoort een internationaal Parlement te zijn, indirekt gekozen door jg l
de l?arlementen middels proportioneele Vertegenwoordiging: 1
(2) Een Politieke Raad, gekozen door de Vergadering, behoort 1
gevormd te worden om alle geschillen te behandelen. De tegen- 1
1 woordige Uitvoerende Raad zou kunnen blijven bestaan om `
« lTlB8.tI'CgCi€l’1 iiê OHVYVVCYPCXI als (ACZC Raad hêt IYlOCht
ll noodig achten. 1
|
gti 1 ·
al 5 1 gg _, _,, Lia ,-
V WLJVY