HomeHoe redden wij Europa?Pagina 73

JPEG (Deze pagina), 636.38 KB

TIFF (Deze pagina), 4.66 MB

PDF (Volledig document), 97.07 MB

l
¤ [I DE CCNCENTRATIE VAN DE MACHT. 63
_" gi ·-_ f
wel was altijd een leugenachtige reden, want lang vóór
of het einde van den oorlog had de Duitsche Minister i
“{l_C van Koloniën, Dr. Bolt, een internationale overeen- i
ml? komst voorgesteld om het recruteeren van Afrikanen
bl] te verbieden, behalve voor lokale politie-diensten. ‘;
mu Frankrijk is de systematische militairisatie van Afrika ·_
2** begonnen, en andere ll/logendheden zullen waarschijn- g
lka lijk zijn voorbeeld volgen. Het plaatsen van Seniega- 2
Een leesche schilclwachten voor Goetheis huis te Franktort ä
”S~ l was een symbolische handeling, die de onverschillig- i
mn heid van dit militairisrne voor alle hooger waarden j
Yfct . van Europeesche kultuur openbaarcle.
in- ä, e
ia
rg; Het régime der Gealliëerden. ,
’ i i
un Met deze doeleinden en met deze instrumenten
van dwang, heeft de militaire Alliantie van Groot- `
un Brittanje en Frankrijk zich tot regeerende rnacht ge- ï
Hg gi constitueerd over de oude wereld. De groote Rijken,
èn Qi die erweerstancl aan hadden kunnen bieden zijn uiteen-
¤€· geslagen, en de Alliantie tracht haar wil op te leggen _ j
ig" aan de vele kleine Staten, die hen vervangen hebben.
ën Het plan is, naar Mr. Lloyd George aan het Parlement r
SY" rneecleelde, van den Oppersten Raad van de Alliantie ·
en een permanente instelling te maken. Elke interna­ i
m" tionale kwestie van eenig' belang hangt af van zijn Q
YS· beslissing, en de Volkerenbond mag slechts zulke i
CD aangelegenheden behandelen, als de Opperste Raad
mt A goed vindt er aan toe te vertrouwen. De Raad van den al
Ch Bond heeft uit zich zelven noch initiatief noch ambitie
lat getoond, en het is ook niet waarschijnlijk, dat hij IQ
Ide daarvan ooit­zal' doen blijken, zoolang hij slechts A;
lan saamgestelcl is uit gedelegeerden, die voor elke mee-
de ting door de kabinetten van de Geallieerden aange- ,§
wezen worden. De eenige neutraal, die een zetel in a`
« ,··l
l x
· :
ï
w Til