HomeHoe redden wij Europa?Pagina 72

JPEG (Deze pagina), 644.75 KB

TIFF (Deze pagina), 4.66 MB

PDF (Volledig document), 97.07 MB

l
A
F
ä v·-ïï-·­···-à··ï-·-­-­:·--- .
62 HOE REDDEN WI] EUROPA. CI [
« Mi _
‘_ werktuigelijk als een machinekanon en het is heel «
i onwaarschijnlijk dat een gevoel van sympathie of ]
· meedoogen hen clemoraliseeren zal. Hun bekende 4i’« ·
{ barbaarschheicl tegenover mannen en hun appetijt ]
l tegenover vrouwen voegen de werking van schrik bij 1
j ' hun onbetwistbare dapperheid. Geen Mogendheid zou j
j een nuttiger wapen kunnen verlangen voor het toe­ `
i passen van dwang, en er zijn geen kiezers in Afrika i
die wrok gevoelen zullen over hun afwezigheid in een l i
j > zonloos klimaat of in ver van hun land ageerende legers. l ·
i Zelfs vóór den oorlog was het plan van den Franschen
A Generalen Staf zijn blanke recruten aan te vullen met ~
deze zwarte hetlingen­ Decreten,die de consriptie in-
voeren zijn thans van kracht in alle koloniën van Yi
Franscli Afrika, en de bedoelingis deze zwarte troepen A
te gebruiken gedurende twee of drie jaren van hun
dienst buiten hun eigen Vasteland. *)
, Men kan nauwlijks zeggen, welk aspekt van hun
politiek meer onheilspellend is. Het is een beleediging
' en een bedreiging van de Europeesche beschaving en Vi
[ bovenal is het een bedreiging van het Socialisme.
l Van Afrikaansch standpunt beteekent het een terug-
A > keer tot de zedelijkheids opvattingen en methoden
E van den slavenhandel, want geen traditie van vader- l
‘ landslieide kan met eenige mogelijkheid deze lieden
4 verzoenen met het vooruitzicht, ontrukt aan hun om-
geving, te moeten vechten voor hun blanke heerschers.
Toen de Gealliëerden besloten Duitschland te berooven l
, van zijn Afrikaansche koloniën was een van hunne met
A nadruk verkondigde redenen, dat zij het Afrikaansch
Vasteland wilden redden van het militairisme. Dat
Volgens een antwoord op een in het Parlement gestelde
vraag (Times 17 Juni l920) heeft Frankrijk thans 660.000 man
I van alle rangen onder de wapenen, waarvan l90.000 gekleurde
1 tr0epen·

l Mi
;r l ï
ll · i `
__j¤r>` ·---~-- - - ’ ’ M ’