HomeHoe redden wij Europa?Pagina 71

JPEG (Deze pagina), 657.99 KB

TIFF (Deze pagina), 4.66 MB

PDF (Volledig document), 97.07 MB

ä
­­­ ....._. s
U D DE CONCENTRATIE VAN DE. MACHT. 61
ons beeld van de toekomst, dat zich aan ons opdringt, is l
Dns dat van heel Centraal Europa, teruggebracht tot een ‘
me, kamp van oorlogsgevangenen, aan het werk gehouden
xeer ten profijte van hun cipiers, door een systeem van
de berekende vreesaanjaging. Elk oogenblik, voor elk ‘
rrie defect, elk tekortschieten in de voldoening aan on-
ans mogelijke eischen kan het Fransche leger voorwaarts ‘,
tan rukken en andere Duitsche steden en kolenvelden · Q
rht, bezetten. De Franschen zien de overwinning als een ä
die geldbelegging. Het kapitaal van bloed moet zijn jaar- i
>ze lijksch percentage opbrengen. De geest van den J
en, financier fatsoeneert dit militairisme, zooals de geest ë
akt ,_ti van den koopman het onze. ’
an. Wij hebben ons arbeid-sparend devies, de blok‘ j
·en kade, die ons de vermoeienissen en risico van een
dt. invasie uitwint. De Franschen hebben hun daarmee
ul- overeenstemmende inventie. Zij voeren oorlog bij vol- `
ia- macht. De Polen vervullen deze taak in hun strijd met ?
en i Sovjet Rusland. De negers vormen een uitgelezen macht
voor den dwang op Duitschland. Het militairisme is
cit een gevaarlijk instrument. Tegen het einde van den ·
en oorlog was er geen blanke bevolking meer om voor E
an onbepaalden tijd de vermoeienissen van nieuwe veld-
ht {gj tochten te verduren. De muiterijen op de Fransche ·§
ite i vloot en in de landmacht te Odessa waren een waar- _A
nt schuwing, dat de Republiek spaarzaam moest om- ";
is gaan met het gebruik van blanke troepen in de toe- I
ar komst. Zij zouden dienst kunnen weigeren en wat
et t erger is, zij zouden zelfs overgewonnen kunnen worden jl
ig door de Bolsjewiksche propaganda. Eenig gevaar van l
id dit soort heeft men van die zwarte troepen niet te l,
in duchten, want de meeste behooren tot de meest pri- jp
e- T, mitieve stammen van Centraal Afrika, die tot voor
e- kort het kannibalisme in praktijk brachten en dat mis-
et schien nog doen. Deze negertroepen handelen even
r . 21
3 i
&"""""••¤•==‘=’*’<~·­a.,,.,..,_,.,,_4_._, .__,____ _,r___;_ __ __ _,._ ,«­·...,­t > __ __" /. lil